Metodická podpora a vzdělávání

Nejnovějším uceleným doporučením, jak pracovat s klienty v zařízeních ústavní a ochranné výchovy jsou Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče z roku 2018. Tento dokument navazuje na standardy z roku 2015. Standardy kvality byly vydány za účelem nastavení srovnatelné kvality péče o klienty zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče po celé ČR a jsou v nich obsažena kritéria kvality poskytování péče rozdělená do jednotlivých oblastí.

Dodržování standardů kvality kontroluje Česká školní inspekce. Na základě inspekcí v jednotlivých zařízeních vydala tematickou zprávu s názvem Kvalita výchovně-vzdělávací činnosti v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy (Česká školní inspekce, 2017).

Situaci sleduje také veřejný ochránce práv, kde v poslední zprávě (str.85) lze nalézt pohled na stav zejména v oblasti ústavní výchovy.

Aktuálními tématy ústavní a ochranné výchovy i preventivní péče se bude zabývat NPI a bude z části navazovat na činnost Národního ústavu pro vzdělávání, který vydal několik sborníků z konferencí týkající se této problematiky. Naším cílem je přinášet informace o stavu ústavní péče, preventivně výchovné péče a o prevenci rizikového chování v ČR, vytvářet příležitosti pro metodickou podporu odborníků a hledat cesty pro řešení aktuálních otázek a výzev v těchto oblastech.

Téma ústavní a ochranné výchovy se čas od času také objevují v českých médiích a mezi laickou veřejností stále přetrvává řada mýtů, které již s praxí nemají nic společného. V rámci aktuálních trendů na poli nejen ústavní a ochranné výchovy, ale také v oblasti ústavní péče v jiných rezortech, než je MŠMT se neustále objevuje snaha o deinstitucionalizaci, aniž by byl systémově vytvářen a podporován jiný způsob práce s klienty, kteří z různých důvodů nemohou být (zpravidla pouze po určitou dobu) vychováváni v rodinách. Jak vyplývá z doporučení výše uvedených standardů dominuje v zařízeních snaha o přistupování ke klientům s ohledem na jejich rodinnou situaci a individuální potřeby, podporování a udržování vztahů s rodinou a blízkými klienta. Práce s klientem v kontextu jeho životního příběhu a důraz na naplňování nejen fyziologických ale také psychických potřeb je v rámci možností jednotlivých zařízení uskutečňována. Mezi tendence, které se postupně v zařízeních posilují patří i rozšiřování možností klientů více se podílet na rozhodováním o vlastním životě a přijímání odpovědnosti za svůj život. Důraz by měl být kladen také na práci s klienty opouštějící zařízení a přípravu na samostatný život.

Snahou NPI bude vyslyšet hlasy jak terénu (přímo řízených organizací), tak z řídích orgánů a zapojených organizací či asociací a nacházet společnou řeč.


Nevíte si rady? Napište nám!