Školní poradenská pracoviště

Ve školách jsou zřizována
Školní poradenská pracoviště,
která slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Pracoviště jsou zřizována tak, aby umožňovala důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů. Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy, případně jím pověřený zástupce ředitele. Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Prostřednictvím ŠPP jsou poskytovány služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků zaměřené zejména na:

 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Rozsah služeb školního poradenského pracoviště (ŠPP) závisí především na rozsahu personálního zabezpečení pozic.

Školní poradenské pracoviště zahrnuje v širším rozsahu výchovného poradce (kariérového poradce), školního metodika prevence, školního psychologa, školního speciálního pedagoga, popř. sociálního pedagoga. V případě, že na škole nejsou zastoupeny všechny tyto pozice, dochází k přenosu kompetencí na zbývající poradenské pracovníky (v nejužším obsazení výchovného poradce a školního metodika prevence), s čímž samozřejmě souvisí i rozsah služeb.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. Školním psychologům poskytuje odbornou a metodickou pomoc také Asociace školních psychologů, školním speciálním pedagogům Asociace speciálních pedagogů ČR.

Služby jsou koordinovány vedoucím ŠPP, který společně s ostatními odbornými pracovníky ŠPP, s třídními učiteli a vedením školy vytváří Program zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole. Program odráží specifika dané školy i regionu a koordinuje služby s ostatními zařízeními v regionu, která poskytují pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické a preventivně – výchovné služby. Zabezpečuje také koordinaci služeb poskytovaných jinými resorty a nestátními subjekty.


Systém vzdělávání školních speciálních pedagogů a školních psychologů

vychází z koncepce institucionalizace podpůrných pedagogických pozic na základních školách. Koncepce reaguje na poskytování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Rozšíření ŠPP souvisí se záměrem školy, vychází z analýzy potřeb, profesních možností pracovníků, ale i možností materiálních a ekonomických, reflektuje specifika školy a cíle. Nastavení kompetencí u jednotlivých odborných pozic a jejich případných překryvů, je v gesci ředitele školy, který monitoruje a upravuje komunikaci mezi jednotlivými aktéry ve vnitřní síti školy.
 


NEBO VYBRAT PODLE PROGRAMU:

Vybraná legislativa vztahující se k ŠPP

Uvádíme odkazy na aktuální znění vybraných zákonů, vyhlášek a metodických dokumentů z oblasti školství vztahujících se k poskytování školských poradenských služeb. Souborně jsou úplná znění vybraných zákonů a vyhlášek i další právní dokumenty týkající se školství dostupné na webu MŠMT ze stránky www.msmt.cz/ministerstvo/urednik.

Základním právním předpisem je Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání běžně zkráceně označovaný jako Školský zákon.

Protože značná část školských poradenských služeb je zaměřena na děti, žáky a studenty (dále též jen žák) se speciálními vzdělávacími potřebami, shrnujeme ještě základní informace týkající se vzdělávání této skupiny žáků. Je spojeno s poskytováním tzv. podpůrných opatření, což jsou nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením (viz § 16 školského zákona). Pokud jsou tito žáci vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, mluvíme o tzv. Společném vzdělávání. Rozcestník ke Společnému vzdělávání včetně souhrnu informací pro školská poradenská zařízení je k dispozici zde.

Žáky uvedené v § 16 odstavec (9) školského zákona, kterým k naplnění jejich vzdělávacích možností nepostačují podpůrná opatření poskytovaná v rámci Společného vzdělávání, lze vzdělávat v systému tzv. speciálního vzdělávání. Aktuální právní předpisy a další dokumenty týkající se (žáků zařazených do) speciálního vzdělávání zveřejňuje MŠMT zde.

Vybraná metodická doporučení vztahující se k ŠPP

Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic (školní psycholog, školní speciální pedagog) na stránkách edu.cz 

Odkaz zde.

 Napište nám!