Prevence

Národní pedagogický institut České republiky je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zajišťuje přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech. Vytváří rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní, základní umělecké a střední vzdělávání. Stará se o metodickou podporu škol a pedagogů a cílené vzdělávání pedagogických pracovníků. Významnou roli v podpoře škol v regionech mají krajská pracoviště NPI ČR.


Jak působíme v oblasti prevence a rizikového chování

 • Zajišťujeme plnění úkolů vyplývajících koncepčních materiálů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence a rizikového chování.
 • Zabezpečujeme tvorbu a implementaci programů dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence a rizikového chování žáků.
 • Spolupracujeme s krajskými školními koordinátory prevence, metodiky prevence v Pedagogicko-psychologických poradnách a pracovníky Středisek výchovné péče působících v oblasti primární prevence.
 • Podílíme se na zpracování metodických a koncepčních materiálů v oblasti primární prevence
 • Spolupracujeme s orgány státní správy a samosprávy a nevládními organizacemi v oblasti primární prevence a rizikového chování.

Vybraná legislativa vztahující se k prevenci rizikového chování žáků

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže

Národní strategie 2019-2027 je základním strategickým dokumentem MŠMT, který tvoří/vytváří základní rámec politiky primární prevence rizikového chování v České republice. Tato strategie vychází z předchozí Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2013-2018 a navazuje na její vyhodnocení. Národní strategie 2019-2027 vymezuje základní pilíře politiky primární prevence, jimiž jsou:

 • systém
 • koordinace
 • legislativa
 • vzdělávání
 • financování
 • monitoring, hodnocení a výzkum

Ke každému z pilířů jsou stanoveny základní cíle Národní strategie 2019-2027 a zároveň jsou v každém pilíři stanoveny priority.

Zákon o ochraně před škodlivými účinky návykových látek č. 65/2017Sb.

Tento zákon upravuje opatření k ochraně před škodami způsobenými užíváním návykových látek.

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání č.561/2004 Sb., (školský zákon)

Tento zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova (dále jen "vzdělávání") uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.

Zákon o pedagogických pracovnících a o znění některých zákonů č. 563/2004 Sb.

Tento zákon u odchylky při sjednávání doby trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků, předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, pracovní dobu pedagogických pracovníků, další vzdělávání a kariérní systém pedagogických pracovníků. Vztahuje na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen "škola"), a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb. Vymezuje pojem pedagogického pracovníka, stanovuje předpoklady pro výkon pedagogické činnosti.

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j. 212912010-28)

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) ve školách a školských zařízeních vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu a školního řádu, popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, definuje školní preventivní program, doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu rizikových forem chování dětí a mládeže.¨

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)

Cílem metodického pokynu je pomoci porozumět školám a školským zařízením (dále jen „školám“) fenoménu šikany, možnostem, jak mu předcházet a jak na něj efektivně reagovat, pokud k jeho výskytu dojde. Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)

Výklad vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky 116/2011 Sb.

Vyhláška vymezuje rozsah, účel a formy poradenské činnosti.

Krajští školní koordinátoři

Krajský úřad (KÚ) je základnou pro krajské školní metodiky prevence. V rámci kraje koordinuje činnosti jednotlivých institucí a subjektů v systému prevence (oblast školství, mládeže a tělovýchovy) a zajišťuje naplňování úkolů a záměrů zveřejněných ve Strategii prevence rizikového chování u dětí a mládeže. Pověřuje vhodného kandidáta pracovní pozicí ”krajského školského koordinátora prevence”.

Další důležitou úlohou, kterou zastává KÚ je kontrola plnění preventivních programů ve školách svého regionu, k realizaci těchto programů vytváří podmínky. Zajišťuje vzdělávání pedagogických a dalších pracovníků školství na úrovni kraje se zaměřením na jejich odbornou způsobilost v oblasti prevence. Zřizuje pedagogicko-psychologické poradny (Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.

Krajský školský koordinátor prevence odpovídá za fungování prevence ve školství daného kraje. Každý kraj je specifický výskytem různorodého rizikového chování. Je nutné vytvářet podmínky a možnosti práce pro další spolupracovníky v oblasti prevence. Dle Strategie primární prevence spolupracuje též s krajským protidrogovým koordinátorem, manažerem prevence kriminality v kraji, a koordinátorem pro romské záležitosti, případně s dalšími koordinátory. Metodicky podporuje ředitele škol a školských zařízení, školní metodiky prevence ve všech typech škol a metodiky prevence v pedagogicko-psychologické poradně (PPP). Spolupracuje s preventivním týmem MŠMT.

 

Seznam kontaktů na jednotlivé krajské školní koordinátory prevence naleznete zde 

Nevíte si rady? Napište nám!