Naše menu vzdělávacích programů

Vzdělávací nabídka je průběžně doplňována.

Vzdělávací programy zaměřené na metodické a intervenční postupy v poradenství ve školství:

Proškolení odborníků PPP pro PUP MZ u žáků se SVP (specifické poruchy učení)

Cílová skupina:
psychologové PPP, speciální pedagogové PPP

Účastníci budou seznámeni s legislativními změnami o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou a koncepcí maturitní zkoušky. Dále bude probrána kategorizace žáků podle typu speciálních vzdělávacích potřeb a specifika uzpůsobení maturitní zkoušky pro určitou kategorii žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

S účastníky budou probrány specifika vyšetření a diagnostické postupy vyšetření jako základ pro doporučení pro uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků s poruchami učení. Dále budou účastníci seznámeni se zpracováním posudku jako podkladu k zařazení žáka k maturitní zkoušce. Témata budou demonstrována a rozebrána na modelových kazuistikách.

Proškolení odborníků SPC pro PUP MZ u žáků se SVP (zdravotní postižení)

Cílová skupina:
psychologové SPC, speciální pedagogové SPC

Účastníci budou seznámeni s legislativními změnami o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou a koncepcí maturitní zkoušky. Dále bude probrána kategorizace žáků podle typu speciálních vzdělávacích potřeb a specifika uzpůsobení maturitní zkoušky pro určitou kategorii žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

S účastníky budou probrány specifika vyšetření a diagnostické postupy vyšetření jako základ pro doporučení pro uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se zdravotním postižením. Dále budou účastníci seznámeni se zpracováním posudku jako podkladu k zařazení žáka k maturitní zkoušce. Témata budou demonstrována a rozebrána na modelových kazuistikách. Praktická část bude zakončena diskuzí nad probranými tématy.

Nejen V síti, využití filmů orientovaných na sexualitu dětí a dospívajících

Cílová skupina:
odborní pracovníci ŠPZ, ŠPP, ÚV/OV, SVP

Účastníci budou seznámeni s výsledky výzkumů zaměřených na využívání internetu a s riziky využívání internetu ve vztahu k dětem a dospívajícím, zejména pak v oblastech s rizikem online sexuálního zneužívání. Účastníci budou také seznámeni s dalšími internetovými zdroji ve vztahu k sexualitě, se kterými se děti a dospívající mohou v online prostředí setkat. Dále budou účastníci seznámeni s rámcovou metodikou pro práci se sexuálními tématy, se zřetelem k filmu V síti (dětská verze). S účastníky budou probrány jednotlivé části metodiky – základní informace o filmu V síti (dětská verze), principy využití filmu pro skupinové sledování, co udělat před filmem, jak na diskusi nad filmem, jak zajistit bezpečí pro všechny dětské a dospívající diváky filmu.

Program pro začínající pracovníky PPP a začínající školní psychology/školní speciální pedagogy

Cílová skupina:
odborní pracovníci PPP, ŠPP

Program je úvodem do specializační přípravy absolventů studia oborů psychologie a speciální pedagogika akreditovaných podle vysokoškolského zákona, kteří začínají nebo se chystají začít vykonávat poradenskou praxi v základních a středních školách a v pedagogicko-psychologických poradnách (dále PPP).

Hodinová dotace programu v celkovém počtu 48 hodin je rozložena do 6 pracovních dnů. Psychologové a speciální pedagogové se společně účastní obecné části a závěrečného zhodnocení, pro specializovanou část jsou rozděleni do modulů A a B, které probíhají paralelně (ve dvou odpovídajícím způsobem vybavených učebnách).

Program zahrnuje obecnou část, specializované části a závěrečnou část.

Vzdělávací program pro začínající pracovníky SPC, školní psychology a školní speciální pedagogy

Cílová skupina:
odborní pracovníci SPC, ŠPP

Program je úvodem do specializační přípravy absolventů studia oborů psychologie a speciální pedagogika akreditovaných podle vysokoškolského zákona, kteří začínají nebo se chystají začít vykonávat poradenskou praxi ve speciálně pedagogických centrech (dále SPC) a v základních a středních školách.

Hodinová dotace programu v celkovém počtu 48 hodin je rozložena do 6 pracovních dnů. Psychologové a speciální pedagogové se společně účastní obecné části a závěrečného zhodnocení, pro specializovanou část jsou rozděleni do modulů A a B, které probíhají paralelně (ve dvou odpovídajícím způsobem vybavených učebnách).

Program zahrnuje obecnou část, specializované části a závěrečnou část.

Lateralita a její vliv na školní výkonnost

Cílová skupina:
psychologové, speciální pedagogové

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům doplňující informace pro vlastní diagnostickou a intervenční činnost v oblasti laterality. Program umožní získat praktické zkušenosti s postupy diagnostiky laterality a cvičením pro zmírnění vlivu zkřížené laterality. Dále poskytne komplexní náhled na problematiku laterality a vlivu různých typů laterality na školní i mimoškolní úspěšnost dítěte/žáka.

Úzkostné poruchy, afektivní poruchy, poruchy příjmu potravy

Cílová skupina:
odborní pracovníci ŠPZ, ŠPP, ÚV/OV, SVP

Interaktivní výukový program se zaměřuje na vybrané kapitoly z oblasti duševních poruch v období dětství a dospívání. Věnuje se jak příčinám, průběhu a prognóze, tak diagnostice, psychofarmakologii, psychoterapii a prevenci duševních poruch a stavů. Podrobněji bude zmíněno téma úzkostných poruch, poruch nálady a poruch příjmu potravy v dětství a v dospívání. Diskutovány budou rozdíly mezi duševní poruchou, krizí a výchovnými problémy. Lektor se dále zaměří na výhody mezioborové spolupráce, roli poradenského pracovníka v diagnosticko-terapeutickém procesu u rizikových dětí. Teoretický rámec přednášky bude doplněn o četné příklady z praxe a obohacen názornými videi. Praktická část výukového programu bude věnovaná kazuistikám účastníků.

Disharmonický vývoj osobnosti, závislosti, psychotické poruchy v dětství a v dospívání

Cílová skupina:

odborní pracovníci ŠPZ, ŠPP, ÚV/OV, SVP

Interaktivní výukový program se zaměřuje na vybrané kapitoly z dětské a adolescentní psychopatologie. V teoretické části programu budou prezentována následující témata: proměna pohledu na duševní nemoc v čase, příčiny, průběh a prognóza, psychologická diagnostika, psychofarmakologie, psychoterapie a prevence vybraných duševních poruch a stavů. Podrobněji budou zmíněny vybrané kapitoly z psychopatologie – problematika disharmonického vývoje osobnosti, téma závislostí a psychotických poruch v dětském věku a v dospívání. Teoretická část bude doplněna o četné příklady z praxe a obohacena názornými videi. Praktická část programu bude věnována rozboru kasuistik účastníků programu.

Specifika komunikace s dospívajícím s depresivním prožíváním a sebepoškozováním

Cílová skupina:
odborní pracovníci ŠPZ, ŠPP, ÚV/OV, SVP

Vzdělávací program se zaměří na problematiku deprese, sebepoškozování a sebevražednosti u dospívajících z pohledu psychiatrie a psychoterapie. Vycházet bude z přímé zkušenosti lektora s dospívajícími s duševním onemocněním. V teoretické části se účastníci seznámí se základními pojmy, projevy potíží, možnostmi přístupu a léčby, definicí sebevražednosti, popisem rozvoje sebevražedného jednání, vysvětlení souvislosti s depresí a poruchami osobnosti. Dále se budeme věnovat hlubšímu pochopení mechanismů sebepoškozování a možnostmi pomoci ve školní a poradenské praxi. Účastníkům budou prezentovány praktické ukázky komunikace s jedinci trpícími těmito potížemi. Důraz bude kladen na vyhodnocení závažnosti deprese a sebevražedných úvah, seznámení s možnostmi jednání a způsoby nabídnutí pomoci.

Nové přístupy v léčbě poruch příjmu potravy v  dětství a v dospívání

Cílová skupina:
odborní pracovníci ŠPZ, ŠPP, ÚV/OV, SVP

Vzdělávací program se zaměří na téma poruch příjmu potravy v dětství a v dospívání. Lektor představí bio-psycho-sociální pohled na poruchy příjmu potravy, seznámí účastníky s prací s metaforou, motivačními rozhovory, možnostmi individuální, skupinové či rodinné terapie, možnostmi péče v poradenství a ve zdravotnictví. Diskutovány budou problémové okruhy: po čem nemocní s poruchami příjmu potravy touží a čeho se děsí – téma jiného světa nemocných, terapeut jako pomocník i nepřítel zároveň – téma ambivalence v léčbě, model závislostní, deprivační, únikový, kognitivní deficit jako lék, fáze onemocnění a fáze terapie, práce s rodinou, koncept vícerodinné terapie. Teoretický rámec bude doplněn o četné příklady a kasuistiky z praxe lektora. Zmíněna bude možnost prevence PPP v prostředí školy.

Kazuistický seminář pro odborné pracovníky ŠPZ, ŠPP a ústavní péče

Cílová skupina:
odborní pracovníci ŠPZ, ŠPP, ÚV/OV, SVP

Prostřednictvím "dominového efektu" je supervize prospěšná nejen supervidovanému, ale především jeho klientům, žákům, zaměstnancům atd. Jedná se o bezpečnou, laskavou a obohacující zkušenost. V programu se pracuje prostřednictvím kazuistik přinesených účastníky.
Se supervidovaným jedincem, týmem, skupinou pracuje lektorka v programu především na vnímání a reflektování vlastní práce a hledání nových řešení problematických situací. Zaměřuje se na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoji nových perspektiv profesního chování s akcentem na proces učení. Lektorka pracuje prostřednictvím rozhovoru, skupinové práce, sdílení zkušeností a náhledu, popisu situace, verbalizace problému, kontraktováním, modelováním situace a pomocí zpětné vazby při totálním bezpečí, nehodnocení. Lektorka využívá koncept Feuersteinovy teorie učení, opírající se koncept videotréninku interakcí s teorií attachmentu. Provází účastníky vytyčenými situacemi se získáním náhledu na konkrétní problematiku.

Metody práce se žáky s ADHD

Cílová skupina:
odborní pracovníci ŠPZ, ŠPP, ÚV/OV, SVP

Vzdělávací program je zaměřen na problematiku žáků s diagnózou ADHD. Teoretický úvod zahrnuje stručné vymezení pojmů, popis diagnózy a diferenciální diagnostiku dle současných klasifikací, možnosti a limity ADHD. V praktické části se lektor zaměří na komunikaci s těmito žáky ve škole a v rodině, popsány budou tři základní potřeby, jejichž zformulování vychází z praxe lektora na poli rodinné terapie, a pomocí nichž účastníci lépe porozumí nejen tomu, co dítě potřebuje, ale i jak s ním pracovat, komunikovat a jak se mu přiblížit. Diskutovány budou další aspekty této problematiky, jako jsou například vnitřní a vnější motivace, oceňování, chválení a povzbuzování, odměny a tresty, „nálepkování“ dětí, stanovení jasných a srozumitelných pravidel, vysvětlení fenoménů Golem a Pygmalion efekt apod.

Program pro pracovníky ŠPP a asistenty pedagoga – podpora žáků se specifickými poruchami chování

Cílová skupina:
odborní pracovníci ŠPP

Program je rozdělen na dvě části, část teoretickou a prakticky vedený workshop.
Účastníci budou seznámeni se souhrnem informací týkajících se etiologie a symptomatiky ADHD, s charakteristickými projevy specifických poruch chování/ADHD, konkrétně v oblasti emoční, kognitivní i vztahové determinující průběh a výsledky edukačního procesu.
Bude zdůrazněna úloha školských poradenských zařízení (ŠPZ) a školních poradenských pracovišť (ŠPP) v rámci realizace podpůrných opatření pro žáky se SVP. Pozornost bude také věnována problematice, jak správně uchopit doporučení ŠPZ pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami – výběr informací týkajících se zapojení pracovníků ŠPP učitelů a asistentů pedagoga (AP) do edukace žáka se SPUCH/ ADHD.
Představena bude zejména problematika kooperace a spolupráce ŠPP, učitele a AP ve třídě – vymezení jednotlivých kompetencí. Dále pak činnosti AP ve spojení s jeho kompetencemi ve vztahu k žákovi s ADHD, konkrétní možná náplň práce asistenta pedagoga s žákem s ADHD.
Dále bude věnována pozornost kázeňským obtížím žáků s ADHD v kontextu nestejnosměrně vedeného komunikačního procesu, jak vypadají charakteristické znaky komunikace žáků s ADHD. Jak by měla vypadat optimální spolupráce se zákonnými zástupci, konkrétně pak vedení rozhovoru s rodiči, participace na tvorbě, realizaci a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu (IVP) či individuálního výchovného plánu (IVýP) u žáků s ADHD.

Téma smrti jako součást krizového plánu školy

Cílová skupina:
odborní pracovníci ŠPP

Program je zaměřen na způsoby, jak pracovat s tématem smrti na půdě školy, a to ve výuce a v oblasti preventivní i intervenční. Preventivní oblast bude zaměřena na způsoby podpory práce s třídou, které se osvědčují jako důležitá „pracovní půda“ při situaci, kdy je třeba intervenčního stylu práce. Budeme se věnovat jak nespecifickým, tak i specifickým preventivním přístupům. V druhé části programu se budeme věnovat intervenční práci při situacích, kdy může smrt do školy vstoupit, tedy ve chvíli, kdy někomu z žáků zemře někdo blízký, když zemře někdo ze školy a když zemře někdo ze školy na školní akci. Pro všechny tyto situace budeme vytvářet a procházet krizové plány, aby účastníci mohli z kurzu odcházet s připravenou osnovou postupu.

Třídnická hodina jako základ primární prevence

Cílová skupina:
odborní pracovníci ŠPP

V rámci teoretické části programu budou účastníci seznámeni s možnostmi personálních a organizačních podmínek třídnických hodin v rámci školy. Účastníci se dozvědí, jak by měla třídnická hodina vypadat, jaká témata by měla obsahovat a která témata jsou pro třídnické hodiny vhodná či nevhodná tak, aby jedním z jejích výstupů byla i podpora společného (inkluzivního) vzdělávání. Účastníci budou seznámeni se základními pravidly vedení třídnické hodiny, strukturou třídnické hodiny, tvorbou pravidel a se základy přiměřené reflexe aktivit. Taktéž budou seznámeni se základním postupem vytvoření, plánování, realizací a vyhodnocením třídnické hodiny i s ohledem na věkovou různorodost žáků. V této části budou také s účastníky probírána témata kritérií náročnosti na osobnost pedagoga při vedení třídnických hodin, problematika talentu pro vedení skupiny a možnosti dalšího rozvoje sociálních dovedností pedagogů. Účastníci si také sami prakticky vyzkouší několik aktivit, které lze v rámci třídnických hodin využít.
Prakticky vedený workshop navazuje na teoretickou část vzdělávacího programu. Umožňuje účastníkům reflektovat některé techniky, se kterými se seznámili v rámci teoretické části. Sdílením zkušeností se účastníci dále seznamují s tím, jak vhodně reagovat na problémové situace při vedení třídnických hodin, např. na některé záporné projevy žáků, na degradaci některých členů třídy apod. Aktivní zapojení účastníků při workshopu posílí rozvoj jejich dovedností získaných v rámci teoretické části vzdělávacího programu.

Žádná tabu před tabulí

Cílová skupina:
odborní pracovníci ŠPP

Workshop je určen pedagogům a pedagožkám, kteří se věnují otázkám sexuální výchovy.
Cílem workshopu je podpořit vyučující ve výuce sedmi témat spadajících do sexuální výchovy. Jedná se o: souhlas k sexuální aktivitě, mýty a stereotypy o pohlavních orgánech, genderové identity a druhy sexualit, respekt, sexuální obtěžování, pornografie, zasílání intimního obsahu. Během workshopu se účastníci a účastnice seznámí s obsahem sedmi v praxi ověřených lekcí na výše zmíněná témata. Diskutují jejich obsah a rozvíjí své znalosti. Součástí workshopu je praktický nácvik řešení problémových situací v hodinách sexuální výchovy a vytváření zásoby možné argumentace při výuce citlivých či kontroverzních témat.
Lekce, které jsou vyučujícím během workshopu předávány, byly otestovány vyučujícími v různých školách a různých třídních kolektivech. Jsou založeny na diskusi a interaktivních výukových metodách a jejich obsah je částečně inspirován zahraničními výukovými programy na zmíněná témata.
Workshop je veden formou partnerské komunikace a dává velký prostor pro diskusi témat, která v souvislosti se sexuální výchovou přinesou účastníci a účastnice.
Workshop nemá ambice pokrýt všechna důležitá témata sexuální výchovy, ale akcentuje především sociální a psychologické aspekty sexuálního zdraví a partnerských vztahů a předává ideu vzájemného respektu, úcty a zdravé sexuality.

Genderově podmíněné násilí v online prostřed

Cílová skupina:
odborní pracovníci ŠPP

Program nabídne účastníkům vhled do tématu násilí, genderu a sexuality. Odhalí v jakých souvislostech se násilí či šikana dějí a jakou roli hrají v tomto případě právě genderové stereotypy a mocenské dynamiky. Reflexe genderového rozměru násilí je velmi důležitým prvkem pro porozumění vztahům mezi jednotlivci i mezi skupinami. Účinným řešením problémů, které se ve školním i mimoškolním prostředí mohou v těchto souvislostech objevovat, je komunikace, proto program nabídne metody nenásilné komunikace a práci s kolektivem v duchu respektu, autonomie a souhlasu.
Účastníci a účastnice programu budou vybaveni nástroji a vědomostmi, které jim umožní problematické situace nebo diskuze o zmíněných tématech lépe řešit (jak na projevy násilí a mikroagrese, vytváření bezpečného prostředí, identity a předsudky, facilitace diskuzí o možných řešeních). Program bude zaměřen i na téma genderově podmíněného násilí v online prostředí, prevenci kyberšikany a sexuálního obtěžování v kyberprostoru a zvyšování kompetencí dívek i chlapců bezpečně používat internet (kyberšikana, projevy obtěžování, zneužívání).

Vzdělávací programy zaměřené na diagnostiku v poradenství ve školství:

Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS)

Cílová skupina:
opsychologové, speciální pedagogové

Diagnostický nástroj s názvem Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS) byl vytvořen autory Mgr. Pavlem Traspem a Mgr. Ivanou Skalkovou. Skládá z pěti subtestů, mapuje rozvoj základních matematických (početních) schopností, které se utvářejí v předškolním věku a během 1. stupně základní školy. Lze jej nicméně využít nejen v těchto věkových skupinách, ale i u dětí s obtížemi v matematice na 2. stupni ZŠ (6. – 9. ročník). Dovoluje sestavit na podkladě výsledků jeho aplikace úplný reedukační program, a to nejen pro jednotlivce, ale i pro celou skupinu nebo třídu, např. speciální třídu pro žáky se specifickými poruchami učení.

Diagnostika míry školní připravenosti. Užívání MaTeRS – mapujícího testu školní připravenosti

Cílová skupina:
psychologové, speciální pedagogové, kteří pracují v poradenství

Cílem kurzu je seznámit účastníky s postupy v diagnostice školní připravenosti u dětí před zahájením povinné školní docházky testem MaTeRS, Test lze charakterizovat jako komplexně postihující aktuální stav ve všech oblastech důležitých pro školní připravenost dítěte, i když jednotlivé subtesty jsou koncipovány jako orientační. Cílem je také vyškolit psychology a speciální pedagogy v administraci a interpretaci výsledků diagnostického nástroje MaTeRS. Absolventi kurzu budou vyškoleni v provádění diagnostiky školní připravenosti za pomoci tohoto testu.

Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného věku

Cílová skupina:
psychologové, speciální pedagogové

Seznámení s teoretickými východisky testové baterie, porozumění obsahu testové baterie z hlediska možností jejího použití, osvojení si postupů administrace testových úloh a interpretace výsledků diagnostického šetření. Absolventi získají základní znalosti a kompetenci k používání testové baterie, osvojí si také obecné znalosti potřebné pro aplikaci hodnocení fonologických schopností dítěte předškolního a raného školního věku. Školení směřuje k předání vhodných a efektivních postupů pro práci s testovou baterií, a to za účelem screeningu předpokladů pro rozvoj počátečního čtení a psaní, rizika dyslexie, opožděného či komplikovaného vývoje fonologických schopností.

Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 6. až 9. ročníků ZŠ

Cílová skupina:
psychologové, speciální pedagogové

Základní kurz pro uživatele Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 6. až 9. ročníků ZŠ. Účastníci budou proškoleni v teoretických základech testové baterie i alternativními teoriemi. Seznámí se s výsledky experimentálního ověřování vazby mezi fonologickými dovednostmi a gramotností. Dále absolvují zácvik v práci s testovou baterií. Seznámí se s testy čtenářských dovedností, pisatelských dovedností, testy fonematického uvědomění a testy rychlého jmenování. Prakticky si vyzkouší skórování testů a interpretaci získaných výsledků. Seznámí se možnostmi a omezeními aplikace testů gramotnostních dovedností v poradenské diagnostice.

Diagnostika předpokladů rozvoje gramotnostních dovedností

Cílová skupina:
psychologové, speciální pedagogové

Vzdělávací program MABEL – česká část obsahuje 15 nejdůležitějších a diagnosticky nejcitlivějších testů rané gramotnosti, výzkumně prověřených v roli indikátorů rozvoje počáteční gramotnosti. Testy této testové baterie zahrnují úlohy pro posuzování: znalosti písmen, fonematického povědomí, rychlého jmenování, čtení a psaní: (Test rychlého čtení slov, Test izolace hlásek, Test psaní jednoduchých slov, Test znalosti písmen – Psaní písmen, Test rychlého jmenování (RAN) – Obrázky, Test rychlého jmenování (RAN) – Písmena, Test rychlého jmenování (RAN) – Číslice, Test rychlého jmenování (RAN) – Barvy, Test psaní pseudoslov, Test psaní složitějších slov, Test skládání hlásek)

Diagnostika (mimořádného) nadání v PPP

Cílová skupina:
psychologovéPPP, speciální pedagogové PPP

Vzdělávací program obsahově vychází z metodického materiálu Standard komplexní diagnostiky (mimořádného) intelektového nadání. Nejprve budou probrány obecné zásady diagnostického procesu při zjišťování (mimořádného) intelektového nadání a možná úskalí jak v rámci vlastní diagnostiky, tak při rozhovoru se zákonnými zástupci potenciálně nadaného klienta. Bude zdůrazněna potřeba provázat diagnostiku realizovanou v PPP s pedagogickou diagnostikou učitelů nebo i pedagogů volného času, pokud je k dispozici a účastníci budou seznámeni s formulářem Odborný posudek pro potřeby ŠPZzhodnocení nadání a doporučení pro jeho další rozvoj. Pozornost bude věnována i zjišťování nadání při jeho souběhu se speciální vzdělávací potřebou (zejm. SPU/CH, AD(H)D, PAS, OMJ, OKŽP) a rozpoznání nadání v rámci jiných zakázek PPP. Stručně budou probrány zásady pro přidělování kódu (mimořádného) nadání do tzv. identifikátoru znevýhodnění a návazné intervence včetně vhodných podpůrných opatření pro školu a školské zařízení. Okrajově bude věnována pozornost i mimointelektovým druhům nadání (jaká je úloha ŠPZ v této oblasti). S ohledem na specifika diagnostiky nadání v závislosti na věku budou vhodné psychologické i speciálně-pedagogické diagnostické nástroje (zejména diagnostika intelektových schopností, tvořivosti, zájmů, osobnosti a vybraných školních dovedností) probrány samostatně pro jednotlivé vzdělávací úrovně ISCED 0 až 3, a to včetně problematiky interpretace získaných výsledků s cílem postihnout jak silné, tak slabé stránky či hendikepy. Pro každý vzdělávací stupeň budou dále představeny typické zakázky (posouzení vhodnosti předčasného zaškolení, přeskočení ročníku, víceletého gymnázia, volba další vzdělávací cesty…) a ilustrativní příklady z praxe

Výcvik v užívání testu SON-R 2,5-7 – se zaměřením na neverbální administraci

Cílová skupina:
psychologové

Náplní kurzu je seznámit se s teoretickým zázemím testu SON-R (Snijders-Oomen Non-verbaler Intelligenztest) a osvojit si jeho praktickou aplikaci. Důraz je kladen na dodržování standardních postupů v administraci, kvantitativním i kvalitativním vyhodnocení získaných výsledků včetně interpretace profilů vážených skórů. Jedná se o nonverbální test inteligence standardizovaný pro děti ve věku od 2,5 do 7 let. Skládá se ze šesti subtestů, z nichž tři (Kategorie, Analogie, Situace) jsou zaměřeny na usuzování a tři jsou tzv. performační (Mozaiky, Skládanky, Vzory). Kurz je věnován především neverbální formě administrace testu a diskuzi nad možnými odlišnostmi ve výstupech v závislosti na užití slovních či mimoslovních instrukcí. Budou prezentovány konkrétní postupy zadání jednotlivých subtestů a způsoby poskytování zpětné vazby s ohledem na specifika klienta (věk, zdravotní stav, sociokulturní prostředí…). Na základě rozboru kazuistik jednotlivých klientů budou ilustrovány zejména možné úpravy administrace testu dle jejich specifických potřeb.

Kazuistický seminář k nástroji SON-R

Cílová skupina:
psychologové

Vzdělávací program navazuje na základní kurz zaměřený na práci s nástrojem SON-R. Je určen pro odborníky, kteří absolvovali základní vzdělávací program k tomuto nástroji a aktivně tento nástroj užívají. V první části programu bude diskutována kombinovatelnost SON-R se subtesty jiných testových baterií a vývojových škál, prostor bude věnován možným chybám v administraci a interpretaci nástroje SON-R. Lektorka účastníky seznámí s typickými profily klientů s různými typy postižení/poruch.

Výcvik v práci s WAIS-III pro začínající uživatele

Cílová skupina:
psychologové

Základní kurz užívání inteligenčního testu WAIS-III pro adolescenty a dospělé. Intenzivní jednodenní školicí kurz účastníky seznámí s teoretickými předpoklady diagnostiky inteligence s využitím Wechslerových testů a vývojemtestu. Účastníci se naučí správně administrovat test v klinické a poradenské praxi, pozornost bude věnována postupu a kritickým otázkám administrace a skórování odpovědí a následného vyhodnocení protokolu a zjištění všech potřebných proměnných nutných k interpretaci výsledků testu. Jedná se o kurz pro začínající uživatele, kteří mají s Wechslerovými škálami žádné či minimální zkušenosti. Záznamové listy pro všechny účastníky jsou zahrnuty v ceně kurzu. Doporučujeme přivézt si testovou příručku.

Vzdělávací aplikace testu WISC-III

Cílová skupina:
psychologové

Vzdělávací program se zaměřuje na interpretační možnosti testu WISC-III a na jeho vzdělávací aplikace v oblasti psychologického poradenství. Součástí programu je nácvik užívání testu pro rozvoj potenciálu dítěte a práce s vlastními materiály účastníků kurzu (kasuistikami). Teoretická část zahrnuje následující tematické okruhy: teoretický základ testu, stručné shrnutí zásad jeho administrace a skórování. Praktická část je věnována výcviku uživatelů v interpretaci výsledků získaných pomocí tohoto testu se zaměřením na využití v poradenské praxi (interpretace výkonu pro účely pedagogického poradenství, tvorby individuálního vzdělávacího plánu, doporučení k domácí průpravě apod.), součástí je diskuse k nejčastějším chybám v interpretaci. Lektor se dále zaměří na rozšíření interpretačních přístupů k testu, hodnocení specifických profilů a praktický nácvik užití pracovního listu k vzdělávacím aplikacím.

Vytváření příběhů – verbální test tvořivosti

Cílová skupina:
psychologové

Vytváření příběhů je standardizovaný skríningový psychodiagnostický nástroj pro zjišťování tvořivosti dětí ve věku 5 až 12 let. Podnětovým materiálem jsou obrázky tří, resp. čtyř nereálných zvířat (podle toho, zda jde o variantu pro děti a žáky do osmi let nebo pro žáky osmileté a starší). Úkolem probanda je vytvořit o nich 2 příběhy, první k jejich vyobrazení bez kontextu, druhý k vyobrazení každého z nich v kontextu určitého prostředí.
Úvod kurzu bude věnován seznámení s testem a jeho východisky. Navazovat bude základní výcvik v užívání testu, který bude věnován zejména administraci, vyhodnocování, postupům při interpretaci a možnostem využití testu v praxi. Výcvik bude postaven na ukázkách modelových případů.

The Intelligence and Development Scales (IDS)

Cílová skupina:
psychologové

Jedná se o základní kurz pro práci s diagnostickým nástrojem IDS. Tento test je výrazným způsobem ovlivněn testem Binet-Simon a je určen k diagnostice inteligence a vývojové úrovně u dětí. Ve svých subtestech se zaměřuje na zjišťování kognitivních předpokladů, motorických dovedností, sociálně-emočních kompetencí, matematických a jazykových schopností a výkonové motivace. Test IDS se snaží zachytit interakci těchto jednotlivých oblastí a postihnout tak profil dítěte v celé jeho komplexnosti. Jeho cílem je určit silné a slabé stránky zkoumaného dítěte a stanovit tak základ, z něhož pak vychází další intervenční a terapeutické postupy. Účastníci kurzu na základě absolvování kurzu získají kompetence k užívání testu v poradenské praxi.

Školící a výcvikový kurz Zulligerův test pro začátečníky

Cílová skupina:
psychologové

Zulligerův tabulový test je psychodiagnostická metoda, kterou (zjednodušeně řečeno) řadíme mezi techniky projektivní, (tj. takové, při nichž probandovi předkládáme nejasný podnětový materiál a předpokládáme, že do výsledného produktu se promítá – projikuje jeho osobnost). Pomocí Zulligerova tabulového testu můžeme popsat probandovu osobnost a psychiku v celé její šíři. Jsme schopni postihnout emotivitu (celkové emočníladění, „živost“ emocí, ovládání emocí), interpersonální vztahy (tendenci k navazování vztahů, hloubku a kvalitu vztahů, vztah k sobě samému, egocentrismus, orientace na druhé), percepčně-kognitivní funkce (celková inteligence, její struktura, syntetické vs. analytické myšlení, racionalita, kreativita) a v neposlední řadě i možné psychické poruchy.

Screening poruch autistického spektra pomocí nástrojů CARS a CAST

Cílová skupina:
psychologové, speciální pedagogové

V rámci teoretického úvodu budou účastníci seznámeni s problematikou poruch autistického spektra (PAS) – konkrétně s jejich historií a klasifikací, epidemiologií a etiopatogenezí, klinickým obrazem, komorbiditami, průběhem, prognózou a možnostmi terapie. V další části kurzu bude přehledně probrána diagnostika PAS – konkrétně kritéria MKN-10, role screeningu v časné diagnostice PAS, nástroje diagnostiky používané v České republice. Praktická část kurzu bude věnována rodičovskému dotazníku CAST (Childhood Autism Spectrum Test) – rozboru jednotlivých položek, způsobu administrace, vyhodnocení, interpretaci výsledků a observační škále CARS (Childhood Autism Rating Scale) – rozboru jednotlivých položek, způsobu administrace, vyhodnocení, interpretaci výsledků.

Diagnostika učebních stylů žáků a studentů s využitím dotazníku LSI-CZ

Cílová skupina:
psychologové, speciální pedagogové

Účastníkům vzdělávacího programu budou představeny kognitivní a učební styly a strategie učení jako důležité faktory ovlivňující preference a postupy žáka k učení a výuce. Účastníci budou seznámeni s vybranými modely učebních a kognitivních stylů (Gregorcův, Dunnových, Honey-Mumfordův, Kolbův, VAKT a další). Pozornost bude věnována vnějším faktorům, které ovlivňují žákův přístup k učení, poznatkům týkajícím se efektivity učení/výuky „podle jednotlivých učebních stylů“ a také možnostem či rizikům intervencí v oblasti učebního stylu. Část programu bude věnována diagnostice učebního stylu: kvalitativním i kvantitativním metodám diagnostiky stylů učení a dále dotazníku LSI: jeho konstrukci, administraci, interpretaci a výzkumným poznatkům o metodě. Budou diskutovány možnosti, jak přizpůsobit výuku/strategii učení žákovi dle jeho preferovaného stylu (tzn. jaká doporučení žákům poskytnout). Absolvováním vzdělávacího programu získají účastníci základní kompetence využívat Dotazník stylu učení (LSI-CZ) v poradenské a pedagogické praxi. Diagnostický nástroj není v ceně vzdělávacího programu. Nástroj je možné k programu zakoupit.

Hodnocení traumatu u mladších dětí – výcvik v práci s metodou TSYC

Cílová skupina:
podborní pracovníci ŠPZ, ŠPP, ÚV/OV, SVP

Vzdělávací program seznamuje začínající uživatele s metodou Hodnocení traumatu u mladších dětí (Trauma Symptom Checklist for Young Children, zkratka TSCYC, autor John Briere). Standardizovaný dotazník, zahrnující devadesát položek, umožňuje stanovit pravděpodobnost přítomnosti posttraumatické stresové poruchy u dítěte. Je určen pro psychology a speciální pedagogy, kteří pracují s potencionálně traumatizovanými dětmi ve věku 3–12 let. V první části programu se účastníci seznámí s postupy administrace a vyhodnocení dotazníku. V praktické části účastníci obdrží záznamové archy a profily pro jednotlivé věkové skupiny, budou diskutovat předložené ukázky a kasuistiky

 azuistický seminář k nástroji Hodnocení traumatu u mladších dětí

Cílová skupina:
podborní pracovníci ŠPZ, ŠPP, ÚV/OV, SVP

Vzdělávací program navazuje na základní kurz zaměřený na práci s metodou Hodnocení traumatu u mladších dětí (Trauma Symptom Checklist for Young Children, zkratka TSCYC, autor John Briere).  Je určen pro odborníky, kteří absolvovali základní vzdělávací program k tomuto nástroji a aktivně ho užívají. Lektorka bude s ostatními odborníky pracovat s kazuistikami účastníků formou skupinové diskuze, reflexe a supervize.

Dlouhodobé výcviky

Korektivní, resocializační a socioterapeutická práce se skupinou I., II.

Cílová skupina:
speciální pedagogové, psychologové, vychovatelé školských zařízení, učitelé speciálních škol, sociální pracovníci

Vzdělávací program navazuje na základní kurz zaměřený na práci s metodou Hodnocení traumatu u mladších dětí (Trauma Symptom Checklist for Young Children, zkratka TSCYC, autor John Briere).  Je určen pro odborníky, kteří absolvovali základní vzdělávací program k tomuto nástroji a aktivně ho užívají. Lektorka bude s ostatními odborníky pracovat s kazuistikami účastníků formou skupinové diskuze, reflexe a supervize.

Nevíte si rady? Napište nám!