Ústavní výchova a péče

Metodická podpora a vzdělávání

Nejnovějším uceleným doporučením, jak pracovat s klienty v zařízeních ústavní a ochranné výchovy jsou Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče z roku 2018. Tento dokument navazuje na standardy z roku 2015. Standardy kvality byly vydány za účelem nastavení srovnatelné kvality péče o klienty zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče po celé ČR a jsou v nich obsažena kritéria kvality poskytování péče rozdělená do jednotlivých oblastí.

Systém ÚV, OV a prevence

Diagnostické ústavy

Diagnostický ústav je zařízení, které má několik základních funkcí. První z nich je funkce diagnostická. Spočívá v detailní diagnostice klienta v oblasti pedagogické a psychologické. Dalším úkolem diagnostického ústavu je vzdělávání klientů s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby – ne všechna zařízení přijímají děti, které již neplní povinnou školní docházku.

Dětské domovy

Dětský domov je školské zařízení pro výkon nařízené ústavní výchovy. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.
Dětský domov pečuje o děti podle jich individuálních potřeb.

 

Dětské domovy se školou

Dětský domov se školou je školské zařízení pro výkon nařízené ústavní výchovy v případě, že dítě má závažné poruchy chování nebo pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžaduje výchovně léčebnou péči nemůže být vzděláváno mimo dětský domov se školou.

Střediska výchovné péče

Klienty středisek jsou děti a žáci ve věku od tří let do ukončení přípravy na povolání, nejdéle do 26 let věku. Střediska existují ve formě ambulantní, stacionární a internátní. Internátní oddělení poskytují možnost několikatýdenního pobytu, při němž je klientům zajištěno i vzdělávání.

Výchovné ústavy

Výchovný ústav je zařízení, které pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Jedná se především o mladistvé, kteří se dopustili protiprávního jednání nebo je jich chování považováno za rizikové a byla jim nařízená ústavní nebo uložená ochranná výchova, tedy zpravidla jedná o osoby mezi 15. a 18. rokem věku, kde toto rozhodnutí vydal soud.

Kontakty

Legislativa ÚV, OV a prevence

Veškerá výchovná, a tedy i ústavní zařízení nesociálního a nezdravotního typu, spadají do gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Sem také spadají veškeré preventivní aktivity ve školství, provoz pedagogicko-psychologických poraden, středisek výchovné péče a zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Právní úprava poskytování služeb v zařízeních je poměrně obsáhlá a zasahuje do ní legislativa několika rezortů (kromě MŠMT jsou to zejména MS, MSPSV, MZ).  Základní právní úpravu představuje zákon č. 109/2002 Sb. (o výkonu ústavní výchovy).

Inspiromat

příklady dobré praxe

Rozhovory s Veronikou Sovadinou Kašákovou na téma ústavní výchovy a její práce v nadačním fondu.

Novinky z ČŠI

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

DIAGNOSTICKÉ ÚSTAVY, VÝCHOVNÉ ÚSTAVY, DĚTSKÉ DOMOVY, DĚTSKÉ DOMOVY SE ŠKOLOU A STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE

Odkaz zde: https://kriteria.csicr.cz/Index/Mod/65

Nevíte si rady? Napište nám!