Poradenské služby

Systém pedagogicko-psychologického poradenství tvoří v ČR školská poradenská zařízení (ŠPZ - tj. pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra) a školní poradenská pracoviště (ŠPP). Tato zařízení jsou zřizována dle § 116 Školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Poradenské služby poskytují také střediska výchovné péče (SVP). Ty jsou součástí zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, která jsou vymezena Zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu o ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

Školská poradenská
zařízení

zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost...

Školní poradenská pracoviště

představují vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství) a preventivní oblasti školy (primární prevence). 

Metodická doporučení

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže pro oblast sebevražedného chování

Tým autorů z Národního ústavu duševního zdraví (Mgr. Laura Juríková, Mgr. Alexandr Kasal, Mgr. Roksana Táborská) vytvořili nové Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže pro oblast sebevražedného chování. Toto metodické doporučení vzniklo v návaznosti na Národní akční plán prevence sebevražd 2020-2030. Jeho primárním cílem je poskytnout informace k sebevražednému chování založené na důkazech, zvýšit povědomí učitelů i dalších pedagogických pracovníků o tomto tématu a doporučit jim možnosti intervence ve škole.

Metodické odkazuje na Metodickém doporučení pro školy a školská zařízení Škola a neštěstí: Jsme připraveni!. Text je doplněn o četné přílohy s praktickými návody a grafiky k tisku.

Na přípravě se podíleli odborníci z terénu i zástupci adolescentní platformy v rámci projektu Supreme-mh.

Nevíte si rady? Napište nám!