Kompetenční profil a pracovní náplň

krajského koordinátora péče o nadané z PPP 

A) kompetenční profil

V každém kraji zastávají pozici krajského koordinátora péče o nadané z PPP (dále jen koordinátor) 1–2 psychologové a 1–2 speciální pedagogové. Stanovení konkrétních pracovníků PPP do těchto pozic je v kompetenci ředitelů PPP. Při výběru jsou zohledňovány jak potřeby zařízení, tak profesní a zájmová profilace pracovníka. Určení koordinátoři následně obdrží jmenovací listinu podepsanou vedoucím oddělení Poradenství NPI ČR.

Každý koordinátor je členem národní skupiny garantů péče o nadané z PPP jakožto klíčové součásti celorepublikového systému podpory nadání, jejíž činnost koordinuje oddělení Poradenství NPI ČR. V rámci krajské sítě podpory nadání (dále jen KSPN) reprezentuje oblast služeb, které nadaným dětem, žákům a studentům (dále jen nadaní), jejich rodinám a pedagogům poskytují PPP, resp. ŠPZ.

B) pracovní náplň

1) Mapování potřeb a koordinace služeb
 • Monitoruje ty potřeby kraje spojené s podporou, rozvojem a uplatněním nadání, které jsou „zajišťovány“ prostřednictvím služeb poskytovaných ŠPZ.
 • Mapuje a koordinuje poradenské služby pro nadané, jejich rodiny a pedagogy v územní působnosti kraje a usiluje o to, aby tato péče byla kvalitní.
 • V rámci klientely PPP sleduje a mapuje výskyt nadaných a jejich vzdělávací potřeby ve školách a školských zařízeních kraje.
 • Monitoruje potřeby odborných pracovníků PPP kraje ohledně DVPP zaměřeného na oblast podpory rozvoje nadání a péče o nadané a podílí se na jeho zajišťování – doporučuje vhodné semináře, přednášky apod. (Zároveň rozvíjí i své vlastní odborné kompetence – průběžně se vzdělává, aktivně vyhledává nové poznatky a získává další praktické zkušenosti.)
 • Připravuje a realizuje (ve spolupráci s ostatními koordinátory kraje) pracovní a informační schůzky a setkání odborných pracovníků PPP kraje zaměřené na oblast podpory rozvoje nadání a péče o nadané.
2) Informační a metodické činnosti
 • V rámci kraje zprostředkovává přenos nových poznatků a podílí se na osvětových a informačních aktivitách pro veřejnost, odborníky a instituce k aktuální nabídce poradenských (nebo případně i dalších) služeb pro nadané, jejich rodiny a pedagogy.
 • Průběžně sleduje odbornou literaturu, diagnostické nástroje, didaktické a další vhodné materiály a pomůcky a doporučuje jejich využívání pedagogickým pracovníkům (ŠPZ, škol, školských zařízení) a rodičům.
 • Poskytuje metodickou podporu odborným pracovníkům ŠPZ v oblasti péče o nadané.
 • Společně s ostatními koordinátory kraje každoročně zpracovává stručný přehled aktivit, které v daném školním roce jednotliví koordinátoři, ať již sami nebo ve spolupráci s dalšími odborníky, realizovali
3) Expertní činnosti
 • Dle možností se zapojuje do tvorby krajské koncepce poradenského systému a jejího praktického naplňování tak, aby oblast podpory rozvoje nadání a péče o nadané byla nedílnou součástí tohoto systému.
 • Ve spolupráci s NPI ČR se podílí se na tvorbě metodických materiálů z oblasti péče o nadané.
 • Pokud působí i jako lektor, aktivně se podílí na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ŠPZ zaměřeném na oblast podpory rozvoje nadání a péče o nadané.
 • Pokud je členem krajské koordinační skupiny (KKS) jako součásti KSPN, zapojuje se jejím prostřednictvím
  • do vyhodnocování podnětů ke zlepšení podpory rozvoje nadání a péče o nadané jak ze strany školy a rodičovské veřejnosti, tak odborných profesních sdružení, organizací, aj., které pracují ve prospěch rozvoje nadání;

  • do spolupráce s příslušným odborem krajského úřadu na vytváření krajské koncepce péče o nadané.

4) Spolupráce s jinými zařízeními a odborníky
 • V rámci kraje spolupracuje s ostatními subjekty zapojenými do KSPN.
 • Na celorepublikové úrovni průběžně spolupracuje s NPI ČR (včetně účasti na setkání koordinátorů v NPI ČR a na setkání národních skupin garantů péče o nadání organizovaných oddělením Společné vzdělávání NPI ČR)

Kontakty 

Pracovní skupiny krajských koordinátorů péče o nadané děti a žáky

Psychologové PPP

Speciální pedagogové

Jihočeský

PhDr. Miloslava Janoušková

+420  381 214 787
mil.janouskova@seznam.cz

PPP České Budějovice, pracoviště Tábor

Jihomoravský

PhDr. Miloslava Svobodová  

+420 545 223 379-80
miloslava.svobodova@pppbrno.cz 

PPP Brno, pracoviště Kohoutova

Karlovarský

Mgr. Marcela Hliváková

+420 352 604 964

+420 731 692 347
mhlivakova@pppkv.cz

PPP Karlovy Vary, pracoviště Sokolov

Královéhradecký

Mgr. Věra Čermáková

+420 495 265 423
v.cermakova@pppkhk.cz

PPP a SPC Královéhradeckého kraje, pracoviště PPP Rychnov nad Kněžnou

Liberecký

Mgr. Jana Leitnerová

+420 778 538 493
leitnerova.jana@pppsemily.cz

PPP a SPC Semily, pracoviště PPP Turnov

Moravskoslezský

Neobsazeno.

Olomoucký

Neobsazeno.

Pardubický

PhDr. Andrea Šmejdová

+420 466 410 327
andrea.smejdova@ppp-pardubice.cz

PPP Pardubice

Plzeňský

PhDr. Mgr. Kateřina Lohrová, Ph.D.

+420 377 468 139
katerina.lohrova@pepor-plzen.cz

PPP Plzeň, pracoviště Plzeň-město

Praha

PhDr. Pavla Picková

+420 267 997 020–1
ppickova@ppppraha.cz

PPP pro Prahu 1, 2 a 4

Středočeský

PhDr. Radmila Pikorová

+420 317 722 904

pikorova@pppsk.cz

PPP Středočeského kraje, pracoviště Benešov

Ústecký

Mgr. Tereza Beníšková

+420 474 334 487
tereza.beniskova@pppuk.cz

PPP Ústeckého kraje a ZpDVPP, pracoviště PPP Kadaň

Vysočina

Neobsazeno.

Zlínský

Mgr. Iva Kytlicová

+420 575 570 564
iva.kytlicova@email.cz

Krajské PPP a ZDVPP Zlín, pobočka Kroměříž

Jihočeský

Neobsazeno.

Jihomoravský

Neobsazeno.

Karlovarský

Mgr. Andrea Želivská

+420 731 194 413
azelivska@pppkv.cz

PPP Karlovy Vary, pracoviště Sokolov

Královéhradecký

Mgr. Markéta Pražáková

+420 725 986 878
m.prazakova@ppprychnov.cz

PPP a SPC Královéhradeckého kraje, pracoviště PPP Rychnov nad Kněžnou

Liberecký

Mgr. Lenka Marková

+420 481 625 390 lena.markova@seznam.cz

PPP a SPC Semily, pracoviště PPP Semily

Moravskoslezský

Mgr. Marie Slavíčková

+420 553 810 709

 marie.slavickova@ppp-ostrava.cz

PPP Ostrava-Zábřeh

Olomoucký

Neobsazeno.

Pardubický

Mgr. Petra Outratová

+420 466 410 327
petra.outratova@ppp-pardubice.cz

PPP Pardubice

Plzeňský

Neobsazeno.

Praha

Neobsazeno.

Středočeský

Mgr. Jana Holečková

+420 315 623 045
holeckova@pppsk.cz

PPP Středočeského kraje, pracoviště Mělník

Ústecký

Mgr. Věra Dolníková

+420 474 334 487
vera.dolnikova@pppuk.cz

PPP Ústeckého kraje a ZpDVPP, pracoviště PPP Kadaň 

Vysočina

Neobsazeno.

Zlínský

PhDr. Alexandra Baladová

+420 575 570 564
alexandra.baladova@poradnazl.cz

Krajské PPP a ZDVPP Zlín, pobočka Kroměříž

Standard komplexní diagnostiky mimořádného (intelektového) nadání

Jednotná pravidla pro poskytování poradenských služeb ve školských poradenských zařízeních – intervenční část
Speciální část PPP

Inspiromat ke tvorbě doporučení u nadaných dětí, žáků a studentů