Systém vzdělávání ŠPP

Systém vzdělávání odborných pracovníků ŠPP a ředitelů škol s rozšířeným ŠPP

Systém vzdělávání školních speciálních pedagogů a školních psychologů vychází z koncepce institucionalizace podpůrných pedagogických pozic na základních školách. Koncepce reaguje na poskytování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Rozšíření školního poradenského pracoviště (dále ŠPP) souvisí se záměrem školy, vychází z analýzy potřeb, profesních možností pracovníků, ale i možností materiálních a ekonomických, reflektuje specifika školy a cíle. Nastavení kompetencí u jednotlivých odborných pozic a jejich případných překryvů, je v gesci ředitele školy, který monitoruje a upravuje komunikaci mezi jednotlivými aktéry ve vnitřní síti školy.

Ředitelům škol a vedoucím pracovníkům jsou v souvislosti s koncepcí institucionalizace podpůrných pedagogických pozic na základních školách, nabízeny vzdělávací programy a workshopy, které reagují na strategie, potřebné k řízení rozšířeného školního poradenského pracoviště.

Vzdělávání ředitelů škol a vedoucích pracovníků

Vzdělávací moduly

 • Role školního poradenského pracoviště v systému podpory žáků se SVP ve škole (pro začínající ředitele škol a ředitele s nově vznikajícím rozšířeným ŠPP)
 • Spolupráce ředitele školy s týmem ŠPP
  (workshop - sdílení zkušeností s rozšířeným ŠPP)
 • Case management ve školské praxi I
 • Case management ve školské praxi II

NPI poskytuje metodickou poradnu pro ředitele škol, vedoucí pracovníky a odborníky školních poradenských pracovišť na webových stránkách NPI ČR – záložka Poradenství. Oddíl Poradenství umožňuje přihlašování na aktuálně nabízené vzdělávací programy.


V souvislosti s vymezením rolí školních speciálních pedagogů a školních psychologů vyvstala nezbytnost nabídky dalšího vzdělávání těchto odborníků a zvyšování jejich kompetencí nejen v oblasti prevence, ale i řešení široké škály rizik, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání a další životní dráhu žáků, jako jsou např. školní neúspěšnost, různé druhy speciálních vzdělávacích potřeb, rizikové chování (šikana aj. formy agresivního chování, zneužívání návykových látek, internetu apod.), kulturní odlišnost, sociální vyloučenost prostředí, ze kterého dítě přichází do školy, ale i např. poruchy chování či absence kulturního kapitálu v rodině. Obsahové zaměření vzdělávacích programů je hierarchicky řazeno do systému dalšího vzdělávání cílové skupiny školních speciálních pedagogů a školních psychologů a je doporučením k posilování a rozšiřování kompetencí obou odborných pracovníků.

Doporučené vzdělávací programy je možné absolvovat v NPI nebo ve vzdělávacích agenturách, které je realizují za podmínky, že jsou akreditovány MŠMT. Přílohou dokumentu jsou anotace programů nabízených NPI, některé je možno zároveň absolvovat distanční formou (webinář). Forma realizace bude vždy upřesněna na přihlášce.

Vzdělávací
úrovně:

 1. začínající specialista (do 2 let), na pozici školního speciálního pedagoga či školního psychologa dosud nepůsobil,
 2. středně pokročilý specialista (3–5 let),
 3. pokročilý specialista.

Vzdělávání školních speciálních
pedagogů

Školní speciální pedagog

1. ÚROVEŇ
– ZAČÍNAJÍCÍ SPECIALISTA

Hlavním cílem DVPP pro začínající odborníky na školách je poskytnout základní informace o principech a koncepci školního poradenského pracoviště, o jejich poslání a hlavních úkolech na školách. Vzdělávací programy jsou proto zaměřeny na orientaci v legislativě, týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, podporu odborných kompetencí v oblasti diagnostiky a intervence u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Systém vzdělávání nabízí začínajícím odborníkům vzdělávací programy zaměřené na oblasti diagnostiky třídy, rozbor prací žáků, na porozumění Doporučení ke vzdělávání žáka. V rámci intervenčních činností školních speciálních pedagogů ve školách jsou dále preferována témata práce se třídou, metodické vedení asistentů pedagoga a aplikace podpůrných opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně možností reedukačních technik. Začínající specialisté si mohou prohloubit své kompetence také v problematice, jak pracovat s leváky a vést správně učitele a zákonné zástupce.

Témata vzdělávacích programů 

 • Program pro začínající školní psychology/školní speciální pedagogy
 • Legislativní ukotvení vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Práce s doporučením pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Školní poradenské pracoviště a koncepce práce školního speciálního pedagoga
 • Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – úprava obsahu a výstupů ze vzdělávání dětí/žáků
 • Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Účinná reedukace projevů specifických poruch učení
 • Problematika školního hodnocení
 • Úvod do problematiky grafomotoriky u dětí předškolního a školního věku s ohledem na ergonomii psaní
 • Nácvik čtení, nácvik psaní a rozvoj grafomotoriky
 • Levák a jeho svět
 • Nechte leváky drápat
 • Školní zralost a její diagnostika
 • Vzdělávání žáků – cizinců v praxi škol
 • Vzdělávání dětí, žáků nadaných
 • Postavení asistenta pedagoga ve školském systému
 • Spolupráce asistenta pedagoga se školním poradenským pracovištěm
 • Metody práce se žáky s ADHD
 • Vzdělávání dětí, žáků s rizikovým chováním a s agresivními projevy v chování
 • Podpora při vzdělávání dětí, žáků s poruchou autistického spektra
 • Využití relaxačních technik při práci se žáky jako forma podpůrných opatření
 • Tvorba a realizace IVP u žáků se SVP, úpravy výstupů a obsahů vzhledem k ŠVP, vzdělávání žáků se SVP s podporou asistenta pedagoga
 • Speciálně pedagogická diagnostika v práci školního speciálního pedagoga
 • Diagnostika vztahů a sociálního klimatu ve školních třídách
 • Práce speciálního pedagoga s třídní skupinou
 • Komunikační strategie
 • Bálintovské skupiny

Školní speciální pedagog

2. ÚROVEŇ – STŘEDNĚ POKROČILÝ A POKROČILÝ SPECIALISTA

Hlavním cílem DVPP pro odborníky na úrovni středně pokročilý a pokročilý specialista je poskytnout možnost dalšího rozšiřování odborných kompetencí v oblasti diagnostických a intervenčních činností ve škole v práci se žáky, pedagogy a zákonnými zástupci. Zároveň je vhodné prohloubit si své kompetence také v problematice vyšetření laterality. Témata doporučených vzdělávacích programů jsou zaměřena na problematiku výchovných problémů, zvládání poruch chování žáků ve škole a s nimi souvisejícími krizovými intervencemi.

Důležitou oblastí je zaměření vzdělávacích programů na metody práce s třídními kolektivy, ale i problematiku práce s nadanými žáky. Vybrané vzdělávací programy je možné absolvovat i formou workshopů, které umožňují řešení vlastních problémů ze škol, diskusí a vzájemnou výměnu zkušeností. Velký přínose pro zkvalitnění práce má sdílení příkladů dobré praxe, kde např. rozborem kazuistik mohou být pokročilí specialisté přínosem pro středně pokročilé. Pokročilé specialisty je vhodné podpořit vysoce odbornými vzdělávacími programy, např. metodou Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina (FIE), mentorskými dovednostmi, či koučinkem.

Témata vzdělávacích programů

 • Krizová intervence ve škole
 • Specifika výchovy a vzdělávání hyperaktivního dítěte z pohledu poradenského pracovníka
 • Metody a formy práce s nadanými žáky na ZŠ a způsoby hodnocení
 • Nástroje speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky, intervence, reedukační metody
 • Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí
 • KUPOZ
 • Metoda dobrého startu
 • Lateralita a její vliv na školní výkonnost
 • Lateralita a její vliv na školní praxi II.
 • Vývojová dysfázie – porucha vývoje řeči a její vliv na celkový vývoj dítěte
 • Specifika vzdělávání dětí a žáků s poruchami autistického spektra
 • Podpora při vzdělávání žáků s psychiatrickým onemocněním
 • Třídnická hodina jako základ primární prevence
 • Práce s třídními kolektivy, prevence poruch chování, prevence sociálně patologických jevů, prevence užívání návykových látek, šikana, kyberšikana
 • Nejen V síti
 • Obtížné komunikační situace
 • Práce se stresem v poradenství
 • Case management ve školské praxi I

Školní speciální pedagog

3.  ÚROVEŇ – POKROČILÝ SPECIALISTA

Témata vzdělávacích
programů

 • Kazuistický seminář pro odborné pracovníky ŠPZ, ŠPP a ústavní péče
 • Emoce a emoční inteligence
 • Nové přístupy v léčbě poruch příjmu potravy v dětství a v dospívání
 • Screening poruch autistického spektra pomocí nástrojů CAST a CARS
 • Strukturované učení pro žáky s PAS
 • Nácvik sociálních dovedností pro žáky s PAS a žáky s poruchami chování
 • Volba povolání
 • Supervize - nutnost nebo nadstandard v poradenské praxi?
 • Syndrom vyhoření v pedagogické praxi
 • Mentorské dovednosti
 • Koučování pro pedagogické pracovníky (88 hodin)
 • Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I. (80 hodin)
 • Základy prostorové orientace zrakově postižených (25 hod.)
 • Zraková stimulace u dětí s vícečetným zdravotním postižením
 • Výukový program čtení v 1. Třídě (Genetická metoda čtení, Metody RWCT)
 • Case management ve školské praxi II

Vzdělávání školních
psychologů

Školní psycholog

1.  ÚROVEŇ – ZAČÍNAJÍCÍ SPECIALISTA

Vzdělávání psychologů, kteří začínají pracovat ve škole, je zaměřené na vytváření základních kompetencí pro práci psychologa v systému školy.

Jednotlivé vzdělávací programy se věnují koncepčním otázkám zřizování a činnosti školního poradenského pracoviště (včetně legislativní problematiky), různým modelům poradenských služeb ve škole, standardním činnostem školního psychologa, problematice informovaného souhlasu s poskytováním psychologických služeb ze strany zákonných zástupců a specifikům školní psychologické služby, zejm. postavení psychologa ve vztahové síti školy. Významnou úlohu mají také „zakázky“ v práci školního psychologa (přijímání, interpretace, příp. redefinice zakázek zadávaných vedením školy a pedagogy s ohledem na kompetence školního psychologa, jednání o problematických zakázkách apod.).

Velká pozornost je věnována konkrétním situacím, se kterými se školní psycholog nejčastěji setkává ve vztahu k žákům, zákonným zástupcům a pedagogům. Do této úrovně je zařazena i problematika základní diagnostiky v práci školního psychologa (výcviky v práci s vybranými nástroji

pro diagnostiku rozumových schopností, osobnostních a dalších charakteristik žáků a v práci s metodami diagnostiky školní třídy), preventivní a intervenční práce psychologa se školními třídami a dalšími vrstevnickými skupinami. Součástí vzdělávání na všech úrovních jsou společné workshopy, které slouží začínajícím odborníkům k získání zkušeností od středně pokročilých a pokročilých školních psychologů.

Témata vzdělávacích programů pro školní psychology na 1. úrovni – začínající specialista

 • Program pro začínající školní psychology/školní speciální pedagogy
 • Legislativní ukotvení vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Práce s doporučením pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – úprava obsahu a výstupů ze vzdělávání dětí/žáků
 • Vzdělávání dětí, žáků nadaných
 • Postavení asistenta pedagoga ve školském systému
 • Metody práce se žáky s ADHD
 • Vzdělávání dětí, žáků s rizikovým chováním a s agresivními projevy v chování
 • Specifika vzdělávání dětí a žáků s poruchami autistického spektra
 • Vzdělávání žáků – cizinců v praxi škol
 • Využití relaxačních technik při práci se žáky jako forma podpůrných opatření
 • Svalová progresivní relaxace (Jacobsonova metoda)
 • Východiska poskytování školních psychologických služeb
 • Praktikum práce školního psychologa
 • Diagnostika vztahů a sociálního klimatu ve školních třídách
 • Práce psychologa s třídní skupinou
 • Úvod do užívání kresebné projektivně-výrazové techniky Test stromu
 • Komunikační dovednosti – vedení poradenského rozhovoru
 • Rozbory Doporučení a jejich dopad na práci školního psychologa
 • Školní zralost a její diagnostika
 • Problematika školního hodnocení
 • Bálintovské skupiny

Školní psycholog

2. ÚROVEŇ – POKROČILÝ SPECIALISTA

Vzdělávání pro středně pokročilé odborníky je orientované zejména na problematiku identifikace rizik a práce s riziky ve vzdělávání žáků, tj. na otázky výchovných problémů, podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence různých forem rizikového chování žáků a včasné intervence v případě jejich projevů. Součástí vzdělávání jsou výcviky v práci s vybranými psychodiagnostickými nástroji a programy zaměřené na zvyšování kompetencí pro práci s učiteli.

Do vzdělávací nabídky psychologů na úrovni středně pokročilý a pokročilý specialista jsou rovněž zařazovány workshopy společné pro všechny tři vzdělávací skupiny. Pravidelnou součástí systému vzdělávání psychologů jsou také supervize formou bálintovských skupin zaměřené na optimalizaci práce, odborných přístupů a vztahů školních psychologů k žákům, zákonným zástupcům a učitelům a na nacházení efektivních řešení problémů a situací, se kterými se účastníci při poskytování školních poradenských služeb setkávají.

Témata vzdělávacích programů

 • Vzdělávání žáků ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami podle IVP
 • Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí
 • Vývojová dysfázie – porucha vývoje řeči a její vliv na celkový vývoj dítěte
 • Podpora při vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra
 • Podpora při vzdělávání žáků s psychiatrickým onemocněním
 • Identifikace nadání
 • Krizová intervence v prostředí škol
 • Sebepoškozování a sebevražedné jednání u dospívajících a jejich prevence
 • Výchovné problémy a poruchy chování na ZŠ
 • Užívání kresebné projektivně-výrazové techniky Test stromu při diagnostice žáků 2. stupně ZŠ
 • Vytváření příběhů - verbální test tvořivosti
 • Téma smrti jako součást krizového plánu školy
 • Zuřivec – prevence domácího násilí
 • Kids´Skills - přístup zaměřený na řešení
 • Obtížné komunikační situace
 • Case management ve školské praxi
 • Práce se stresem v poradenství
 • Třídnická hodina jako základ primární prevence
 • Práce s třídními kolektivy, prevence poruch chování, prevence sociálně patologických jevů, prevence užívání návykových látek, šikana, kyberšikana (Management dětského kolektivu a možnosti intervence ve školní třídě)
 • Nejen V síti
 • Práce se skupinou – Adaptační kurz v praxi
 • Sociální klima třídy a role učitele
 • Case management ve školské praxi I

Školní psycholog

3. ÚROVEŇ –POKROČILÝ SPECIALISTA

Vzdělávání pokročilých školních psychologů s víceletou praxí ve škole zahrnuje zejména další rozšiřování kompetencí v oblasti identifikace rizik ve vzdělávání žáků (včetně práce s těmito riziky) a přípravu na výkon nejnáročnějších psychologických činností ve škole, jako jsou např. krizová intervence, mediace apod.

Jako součást přípravy na metodické činnosti v oblasti školních psychologických služeb jsou školní psychologové zapojováni do vedení společných workshopů a v rámci odborných setkání v krajích pomáhají metodikům řešit problematické případy z praxe méně zkušených školních psychologů.

Témata vzdělávacích programů

 • Kazuistický seminář pro odborné pracovníky ŠPZ, ŠPP a ústavní péče
 • Kresba postavy (FDT)
 • Emoce a emoční inteligence
 • Workshopy Prevence a řešení výchovných problémů
 • Úzkostné poruchy, afektivní poruchy, poruchy příjmu potravy
 • Nové přístupy v léčbě poruch příjmu potravy v dětství a v dospívání
 • Specifika komunikace s dospívajícími s depresivním prožíváním a sebepoškozováním
 • Disharmonický vývoj osobnosti, závislosti, psychotické poruchy v dětství a v dospívání
 • Screening poruch autistického spektra pomocí nástrojů CAST a CARS
 • Volba povolání
 • Supervize - nutnost nebo nadstandard v poradenské praxi?
 • Mentorské dovednosti
 • Koučování pro pedagogické pracovníky
 • Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I.
 • Case management ve školské praxi II
 • Hodnocení traumatu u mladších dětí - výcvik v práci s metodou TSCYC
 • Kazuistický seminář k nástroji Hodnocení traumatu u mladších dětí – metoda TSCYC

Nevíte si rady? Napište nám!