Krajský koordinátor péče o děti, žáky a studenty s poruchami autistického spektra

Koordinátor se podílí na systémové péči o děti, žáky a studenty v kraji s cílem zajistit kvalitní, specializované, odborné, státem garantované a dostupné poradenské služby pro osoby s PAS (poruchami autistického spektra), jejich rodiny a pedagogy.

Činnosti krajského koordinátora plní pracovník nad rámec úvazku v pověřeném SPC v kraji. Je současně odborným pracovníkem SPC – speciálním pedagogem či psychologem, který plní běžné činnosti vyplývající z jeho pracovního zařazení. Podíl činností koordinačních, metodických a činností odborných v rámci úvazku krajského koordinátora v SPC je určen individuálně, po dohodě s ředitelem zařízení, dle aktuálních potřeb a specifik v kraji.

Krajský koordinátor pro péči o děti, žáky a studenty s PAS vykonává následující činnosti:

Mapování potřeb a koordinace služeb
 • Monitoruje potřeby v kraji, spolupracuje s příslušnými odbory KÚ a podle možností participuje na tvorbě koncepce poradenského systému v kraji a na jeho realizaci tak, aby byla péče o klienty s poruchami autistického spektra součástí koncepce integrace a inkluze v zařízeních v kraji.
 • Vede, průběžně aktualizuje a zprostředkovává seznam institucí a odborníků (název a sídlo organizace, kontaktní osoba, spojení), které poskytují péči klientům (zařízení školská, sociální, zdravotnická i nestátní neziskové organizace).
 • Mapuje a koordinuje poradenské a další služby pro klienty s PAS v územní působnosti kraje tak, aby byla zajištěna co nejsnazší dostupnost péče a poskytovaná kvalita.
 • Monitoruje potřeby v oblasti DVPP a ve spolupráci s NPI se podílí na jejich zajištění. Doporučuje vhodné semináře, přednášky apod. Vzdělává se a získává nové poznatky a zkušenosti.
 • Zprostředkovává přenos nových poznatků, podílí se na osvětových a informačních činnostech pro veřejnost, odborníky a instituce k aktuální nabídce poradenských a dalších služeb pro klienty s autismem v územní působnosti kraje
Konzultační a metodické činnosti
 • Poskytuje metodickou podporu a pomoc pedagogickým pracovníkům ve školách a odborným pracovníkům v zařízeních v kraji, v nichž jsou zařazeni klienti s poruchami autistického spektra.
 • Poskytuje konzultace a poradenské služby rodinám (především zákonným zástupcům) klientů, pedagogickým pracovníkům ve školách a zařízeních v kraji, případně jiným odborníkům v kraji (v ambulantní i terénní formě, za využití online komunikace). Připravuje podklady pro podporu při vzdělávání dětí s PAS, ve spolupráci s jinými resorty pro řízení o přiznání příspěvků apod.
 • Průběžně zajišťuje a doplňuje odbornou literaturu, diagnostické nástroje, didaktické materiály a další potřebné pomůcky a doporučuje jejich využívání odborným pracovníkům a rodičům.
Spolupráce s jinými zařízeními a odborníky
 • Průběžně spolupracuje MŠMT ČR.
 • Připravuje a realizuje odborné přednášky, semináře, pracovní a informační schůzky a setkání odborných pracovníků v kraji, zákonných zástupců klientů a dalších zájemců o danou problematiku.
 • Účastní se meziresortních setkání, odborných přednášek v kraji či v ČR (setkání rané péče, setkání přátel a rodičů dětí s diagnózou PAS aj.

Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu

Kariérové poradenství ve školských poradenských zařízeních pro žáky s PAS

Doporučený postup při adaptaci dětí, žáků a studentů s poruchami autistického spektra do škol a školských zařízení

Metodika – péče o (mimořádně) nadané děti, žáky a studenty s PAS
 

Jednotná pravidla pro poskytování poradenských služeb ve školských poradenských zařízeních

Intervenční část

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti


Kontakty na koordinátory PAS podle kraje

Jihočeský

Mgr. Jana Písková (SPC)
spcmp.cb@seznam.cz

Jihomoravský

Mgr. Zuzana Žampachová (SPC)
zampachova@autistickaskola.cz

Karlovarský

Mgr. Iva Habartová (SPC) spc_cheb@volny.cz

Královéhradecký

Mgr. Eva Jarková (SPC) specialnicentrum@seznam.cz

Liberecký

Mgr. Zdeňka Sokolová (SPC) sokolova.zdenka@pppsemily.cz

Moravskoslezský

Mgr. Michaela Mlynarczyková (SPC)
spc.mlynarczykova@zskptvajdy.cz

Olomoucký

Mgr. Kateřina Lamačová (PPP, SPC) lamacova@ppp-olomouc.cz

Pardubický

Mgr. Markéta Jirásková (SPC)
jiraskova@svitani.cz

Plzeňský

PhDr. et Mgr. Petra Průchová (SPC)
pruchovape@skolymach.cz

Praha

Mgr. Michaela Novotná (SPC)
spcchotounska@volny.cz

Středočeský

Mgr. Vendula Břečková (PPP) breckova@pppsk.cz

Mgr. Vladimíra Nedbalová (PPP)
nedbalova@pppsk.cz

Ústecký
Mgr. Vanda Korandová (SPC Teplice) vanda.korandova@spcteplice.cz
Vysočina

Mgr. Ilona Dohnalová (SPC)
dohnalova.spcji@centrum.cz

Zlínský

Mgr. Petra Slováková (SPC) slovakova@skola-spc.cz