Vyvíjíme užitečné nástroje

Zajišťujeme vývoj diagnostických a intervenčních psychologických, speciálně pedagogických i pedagogických metod pro oblast školského a školního poradenství. Poskytujeme metodickou podporu v oblasti diagnostiky pro školská poradenská zařízení a školní poradenská pracoviště. Podporujeme výzkum v této oblasti se zohledněním priorit z pohledu strategie rozvoje a aktuálních potřeb vzdělávání a poradenství v České republice.

Co Vám můžeme nabídnout:

 • publikujeme diagnostické metody a odborné publikace
 • zajišťujeme sběry dat v rámci standardizace i výzkumu metod · publikujeme výsledky šetření a výzkumů z oblasti diagnostiky
 • spolupracujeme s autory diagnostických metod při vydání jejich metod

Naše činnosti:

 • mapujeme užívané nástroje v poradenství a vybavenost PPP/SPC/ŠPP
 • zajišťujeme restandardizace, adaptace a vývoj diagnostických metod
 • ověřujeme validitu diagnostických nástrojů
 • ověřujeme fungování metod u specifických populací
 • spolupracujeme v projektech vývoje diagnostických metod (např. TAČR)
 • spolupracujeme se zástupci profesních sdružení na národní i mezinárodní úrovni
 • analyzujeme vydávané diagnostické a intervenční nástroje v zahraničí
 • dojednáváme podmínky převodu vybraných metod do českého prostředí,
 • komunikujeme s vydavateli testů, odbornými pracovišti a odborníky

Připravujeme

Poznatky o testech školních dovedností u romských dětí.

Prosinec 2023

V projektu TAČR, realizovaném Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Psychologickým ústavem AV ČR a NPI ČR byly shromážděny poznatky o školních dovednostech romských dětí v testu Rychlého čtení BDTG1 a subtestu Matematické pojmy DISMAS. Tyto poznatky budou zpřístupněny odborné veřejnosti.

Škála sociálního znevýhodnění.

Prosinec 2023

Jedná se o prozatím rozsáhle výzkumně využitou dotazníkovou metodu, umožňující subjektivní hodnocení sociálního znevýhodnění rodičem a hodnocení sociálního znevýhodnění dítěte učitelem. V současnosti jsou vyhodnocována dosud získaná zjištění, která budou zpřístupněna pro účely užití metody v prostředí školského a školního poradenství.

Test receptivního slovníku a Opakování vět.

Prosinec 2023

Obě metody pro orientační posouzení jazykového vývoje v oblasti receptivních i expresivních jazykových schopností jsme vydali v roce 2019 pro výzkumné využití, na základě norem vytvořených na území hl. m. Prahy. V současné době probíhá národní standardizace obou metod a validizace u klinických skupin. V rámci studie bude rozšířeno věkové rozmezí, pro které je možné porovnat výkon dítěte s normami a budou poskytnuty rozsáhlé poznatky o fungování metody u specifických klinických skupin (např. děti s poruchou intelektového vývoje, s narušenými komunikačními schopnostmi, z odlišného kulturního prostředí a s jinými životními podmínkami).

Škála pro posuzování adaptivního chování dítěte.

Prosinec 2023

V rozsáhlém dlouhodobém projektu připravujeme dotazníkovou metodu pro posuzování adaptivního chování dětí ve věku 5-15 let. Metoda má formu určenou rodičům a dalším osobám pečujícím o dítě v domácím prostředí a formu pro učitele (pedagogické pracovníky). Umožňuje hodnocení adaptivních kompetencí v školní, sociální i praktické doméně. Metoda má význam pro lege artis diagnostiku poruch intelektového vývoje a uplatní se při diagnostice řady dalších speciálních vzdělávacích potřeb.

STUDIE A METODIKY


PŘÍSPĚVKY NA KONFERENCÍCH
(články zatím zástupné)


ZVEŘEJNĚNÉ PŘÍSPĚVKY
(články zatím zástupné)

Kontakt

Mgr. Aleš Hrubý

Vývoj diagnostických a intervenčních nástrojů

ales.hruby@npi.cz
tel. 778 743 208

Nebo se ozvěte přes formulář!