Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 6. až 9. ročníků (BDTG2)

Kategorie:

Téma:


Baterii tvoří celkem 11 subtestů. Subtesty jsou zaměřeny na čtenářské dovednosti, pisatelské dovednosti, fonematické povědomí, grafomotorickou plynulost a rychlé jmenování. Je určena k posouzení gramotnosti v oblasti čtení čtení a psaní u obecné populace a u žáků s podezřením na obtíže z okruhu poruch učení na druhém stupni základního vzdělání.

Baterie byla standardizována na souboru 468 dětí v 6.-9. třídách ZŠ/VG. Sběr dat proběhl v obodobí únor-červen 2016.

Konstruktová validita: zdůvodnění volby obsahu testu ve vztahu k současným poznatkům o poruchách učení; popis zdrojů i tvorby položek do testu; konfirmační faktorová analýza. Kriteriální a divergentní validita: posouzení korelací mezi subtesty a jejich interpretace. Prediktivní validita: ověření výkonu v čtenářských a pisatelských testech s využitím dyslektického profilu, stanoveného na základě výsledků vybraných dalších subtestů baterie (N = 15, 3,2 % standardizačníhosouboru). Pro vybrané subtesty jsou poznatky o reliabilitě (ɑ = 0,50–0,82; rsada1, sada2 = 0,70–0,90), chybě měření po ročnících a intervalu spolehlivosti standardního skóre. U subtestů, které neumožňují popsat spolehlivost měření z dosud získaných dat, budou tyto údaje poskytnuty uživatelům v budoucnu na základě test-retestové studie.

Autoři české verze: Markéta Caravolas, Jan Volín

Autoři původní verze: Markéta Caravolas, Jan Volín

Rok vydání: 2018

Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Psychodiagnostická metoda

Využití: Zjištění úrovně čtenářských a pisatelských dovedností

Administrace: individuální, skupinová

Kvalifikace: A + kurz

Obsah sady:

  • příručka testu

  • sešit s pokyny k administraci testů, interpretaci a normami podnětový materiál k administraci

  • záznamové archy subtestů pro administrátora nebo dítě

  • vyhodnocovací arch pro pravopisný test

  • CD a dřevěné kvádříky (10ks)

Uživatelé: psycholog, speciální pedagog, pedagog