Nástroje diagnostiky

Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníku ZŠ

Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností se skládá z 8 testů zaměřených na čtenářské a pisatelské dovednosti a fonematické povědomí. Je určena učitelům, psychologům a dalším specialistům, kteří se potřebují zorientovat v úrovni gramotnostních dovedností žáků 2.-5. ročníků ZŠ. Baterie má české normy pro jednotlivé ročníky a umožňuje tak identifikovat žáky s potížemi při psaní a čtení.

Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 6. až 9. ročníků (BDTG2)

Baterii tvoří celkem 11 subtestů. Subtesty jsou zaměřeny na čtenářské dovednosti, pisatelské dovednosti, fonematické povědomí, grafomotorickou plynulost a rychlé jmenování. Je určena k posouzení gramotnosti v oblasti čtení čtení a psaní u obecné populace a u žáků s podezřením na obtíže z okruhu poruch učení na druhém stupni základního vzdělání.

Baterie testů fonologických schopností (BTFS)

Originální český nástroj BTFS slouží ke komplexní diagnostice úrovně rozvoje fonologického uvědomování v předškolním věku, tedy ke zjišťování předpokladů a připravenosti dítěte na proces učení se číst a psát. Skládá se z 10 subtestů (např. skládání a rozkládání pseudoslov, test rychlého jmenování, opakování vět) a jeho administrace trvá obvykle 90 - 120 minut. Doporučujeme rozdělit na 2 sezení po 45 - 60 minutách. Vyhodnocení celé baterie je cca 30 minut.

Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS)

DISMAS, originální nástroj českých autorů, mapuje rozvoj základních matematických schopností, které se utvářejí v předškolním věku a během 1. stupně základní školy. Lze jej nicméně využít i na 2. stupni ZŠ (6. – 9. ročník) u dětí s obtížemi v matematice. Skládá se z pěti subtestů (číselné řady, představy čísel, matematické pojmy, operační představy a automatizace početních dovedností) a jeho administrace trvá obvykle od 20 do 40 minut (v závislosti na věku dítěte).

BDTG2 – 30 sad záznamových a vyhodnocovacích archů

Jedno balení obsahuje soubor 30 sad záznamových a vyhodnocovacích archů ve folii.

Receptivní slovník & opakování vět (TRS-OPAV)

Původní česká metoda umožňuje časově nenáročnou diagnostiku receptivního slovníku (dítě ukazuje na obrázky vystihující zadané slovo) a schopnosti dítěte opakovat věty přehrávané ze záznamu. Metoda tak umožňuje souběžné posouzení receptivní i expresivní stránky jazykových schopností dítěte ve věku 4;6–7;6.