Dotazník rodičovského přijetí-odmítnutí PARQ/Control

Kategorie:

Téma:


Baterie PARQ/Control je určena k diagnostice rodinných vztahů. Vychází z teorie rodičovského přijetí a odmítnutí, která je v dotaznících vyjádřena čtyřmi dimenzemi – vřelost/projevy lásky, hostilita/agrese, lhostejnost/zanedbávání a nediferencované odmítnutí. Tvoří ji dotazník pro rodiče, ve kterém posuzují své chování vůči dítěti, a dotazník pro děti od devíti let, které zde hodnotí chování svého otce či matky. Metoda je určena pro psychology, kteří si potřebují rychle utvořit představu o rodinných vztazích svých klientů.

Metoda byla standardizována na vzorku 1211 dětí, 661 matek a 240 otců. Reliabilita škál ve smyslu vnitřní konzistence se pohybuje v rozmezí hodnot 0,76–0,94 pro vzorek dětí a 0,70–0,86 (Cronbachovo alfa) pro vzorek rodičů. Obsahová validita dotazníku je teoreticky zdůvodněna. 

Autoři české verze: Veronika Fajmonová, Jan Širůček

Autoři původní verze: Ronald P. Rohner, Abdul Khaleque

Rok vydání: 2019

Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání

Počet stran: 104

Forma: tužka-papír, poslech CD

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Psychodiagnostická metoda

Využití: Posouzení vztahu rodičů s dětmi v dimenzích vnímaného přijetí-odmítnutí a kontroly; poradenství ve školství, klinická praxe (plánování a hodnocení péče a diagnostika), výzkum

Administrace: individuální, skupinová

Kvalifikace: C

Obsah sady:

  • příručka testu

  • 8 × 5ks záznamové archy pro vzájemné posouzení mezi rodiči a dětmi 

  • 1 × 5ks vyhodnocovací list A4

Uživatelé: psycholog