Receptivní slovník & opakování vět (TRS-OPAV)

Kategorie:

Téma:


Původní česká metoda umožňuje časově nenáročnou diagnostiku receptivního slovníku (dítě ukazuje na obrázky vystihující zadané slovo) a schopnosti dítěte opakovat věty přehrávané ze záznamu. Metoda tak umožňuje souběžné posouzení receptivní i expresivní stránky jazykových schopností dítěte ve věku 4;6–7;6.

Metoda má význam pro diagnostiku opožděného jazykového vývoje, vývojové poruchy jazyka (vývojové dysfázie), a také schopností dítěte v atypických případech jazykového vývoje (děti z odlišného kulturního prostředí, děti se sociálním znevýhodněním, cizinci, děti s odlišným mateřským jazykem apod.). Metoda je připravena pro administraci formou tužka-papír i pro administraci s využitím tabletu nebo počítače se záznamem formou tužka-papír. Doporučeno je využití zvukového záznamu podnětového materiálu opakování vět. 

Metoda umožňuje poradenské využití, avšak s nutným přihlédnutím k charakteristice normy, vytvořené na území Prahy. Metoda je distribuována zdarma, za předpokladu zapojení odběratelů do studie Národního pedagogického institutu ČR a Psychologického ústavu AV ČR, která má za cíl vytvořit reprezentativní republikovou normu a získat poznatky o výkonu některých vybraných (klinických) skupin dětí. 

Distribuce je předpokládána do PPP, SPC, škol s vyšším podílem žáků se sociálním znevýhodněním s úplným poradenským pracovištěm (školní psycholog nebo školní speciální pedagog) a klinickým logopedům. 

Předpokládáno je, že spolupracující odborník v rámci spolupráce otestuje min. 10 dětí, přičemž si zvolí dle svých preferencí některou z určených cílových skupin (pro PPP zejména děti v některé třídě MŠ nebo ZŠ, pro SPC a klinické logopedy stanovené klinické skupiny dětí s diagnostikovanou vývojovou poruchou jazyka, opožděním jazykového vývoje nebo lehkým mentálním postižením; pro pracovníky škol zejména děti ve třídách s vyšším výskytem sociálního znevýhodnění). 

Sběr dat může probíhat dle dohody v průběhu roku 2021. Veškeré podklady ke sběru (formulář informovaného souhlasu, přesnější popis postupu, informační materiály pro školu aj.) budou spolupracovníkům poskytnuty. 

V souvislosti s tím, že distribuce probíhá v rámci řešeného úkolu MŠMT, bude ze zájemců o metodu zvoleno tak, aby bylo vhodně dosaženo cílů studie (např. z hlediska pokrytí regionů ČR, skupin spolupracujících odborníků apod.). Vyplněním objednávky vyjadřujete zájem zapojit se do studie – získat detailnější podklady a informace. Distribuce bude podmíněna formou čestného prohlášení odběratele o spolupráci. Spolupracovníci získají po ukončení studie dodatek k příručce se souhrnem nových poznatků (celorepubliková norma, výkon klinických skupin). 

Autoři české verze: Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. Mgr. Veronika Bláhová, Bc. František Bartoš

Rok vydání: 2018

Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání

Počet stran: 56

Forma: tužka-papír, CD

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Psychodiagnostická metoda

Využití: výzkum, doplňkově poradenství ve školství, klinická praxe, logopedické služby 

Administrace: individuální

Kvalifikace: B

Obsah sady:

  • Příručka testu
  • Složka obrazových podnětů TRS v kroužkové vazbě 
  • CD (obrazové podněty TRS, zvukový záznam OPAV, vzory záznamových archů TRS a OPAV)
  • 20 ks A4 tištěných zázn. archů pro test TRS
  • 0 ks A4 tištěných zázn. archů pro test OPAV
  • 1 ks A4 pomů

Uživatelé: psycholog, speciální pedagog