Standardní postupy ve speciálně pedagogickém centru

Kategorie:

Téma:


Metodická zpráva jako výstup projektu popisuje standardní postupy školských poradenských zařízení - speciálně pedagogických center (SPC) při realizaci poradenských činností ve prospěch žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, specificky žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Zpráva shrnuje oblasti působnosti speciálně pedagogických center, legislativní rámec její činnosti, personální zabezpečení, průběh poradenských služeb a základní spisové dokumentace.

Zpráva se zaměřuje na rozbor standardních a specifických činností SPC, jako jsou vymezeny právními předpisy, shrnutí nejčastějších typů zakázek SPC. Jsou popsány psychologické a speciálněpedagogické diagnostiky prováděné v SPC, metodická a konzultační podpora poskytovaná SPC při vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Jsou popsány některé nedostatky, se kterými se poradenská praxe SPC setkává, jsou uváděny příklady dobré praxe. 

Autoři české verze: Eva Čadová a kol.

Rok vydání: 2014

Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání

Počet stran: 140

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Metodická příručka