Test mapující připravenost na školu (MaTeRS)

Kategorie:

Téma:


MaTeRS je screeningový nástroj českých autorek, který slouží k posouzení školní připravenosti dítěte před vstupem do školy. Dítě je hodnoceno v 10 různých vývojových oblastech jako je např. vizuomotorika, sluchová percepce, pozornost, řeč apod. První část testu může být administrována skupinově (max. 8 dětí), druhá část, která probíhá bezprostředně poté, vyžaduje individuální vyšetření. Celková doba vyšetření se pohybuje kolem 45 minut.

Metoda byla standardizována na vzorku celkem 258 dětí, z toho 109 z většinové populace, 81 s odkladem školní docházky a 68 dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Reliabilita škál ve smyslu vnitřní konzistence se pohybuje v rozmezí hodnot 0,77 – 0,87 Cronbachova koeficientu alfa. T-test pro nezávislé výběry potvrdil rozlišovací schopnosti testu u běžné populace a dětí s odloženou školní docházkou (u většiny subtestů p<0,001). Výsledky dětí v některých subtestech však byly významně ovlivněny sociokulturním znevýhodněním (p<0,01). Hrubé skóry jsou převáděny na percentilové skóry. 

Autoři české verze: Helena Vlčková, Simona Poláková

Rok vydání: 2017

Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání

Forma: tužka-papír

Distributor: Národní pedagogický institut České republiky

Typ publikace: Psychodiagnostická metoda

Využití: Diagnostika připravenosti pro školu

Administrace: individuální

Kvalifikace: B + kurz

Obsah sady:

  • Manuál
  • estovací sešity (50 ks)
  • Záznamové listy (50 ks)
  • Pravítko, Trojhranné pastelky (12 ks), Trojhranná obyčejná tužka, Sada 12 ks mušliček, Podnětové karty

Uživatelé: psycholog, speciální pedagog