Dětské domovy se školou

Dětský domov se školou je školské zařízení pro výkon nařízené ústavní výchovy v případě, že dítě má závažné poruchy chování nebo pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžaduje výchovně léčebnou péči nemůže být vzděláváno mimo dětský domov se školou. Nebo v případě, že má dítě uloženou ochrannou výchovu, tedy se dopustilo protiprávního jednání, a to ve věku mladším 15 let a není realizovatelný alternativní způsob nápravy jeho protiprávního jednání, je umístěno a vzděláváno pouze v rámci dětského domova se školou. Do dětského domova se školou jsou umísťovány také nezletilé matky, které mají nařízenou ústavní výchovu nebo uloženou ochranou výchovu a jejich děti, které nemohou být vzdělávány mimo dětský domov se školou.

Do dětského domova se školou jsou zpravidla umísťovány děti od 6 let věku do ukončení povinné školní docházky. Pokud během povinné školní docházky pominou důvody k tomu, aby dítě docházelo do školy zřízené při dětském domově, je celý případ přezkoumán a na základě žádosti ředitele je dítě zařazeno do běžné základní školy mimo dětský domov se školou.

Nemůže-li se dítě po ukončení povinné školní docházky pro pokračující závažné poruchy chování vzdělávat na střední škole mimo zařízení nebo neuzavře-li pracovněprávní vztah, je přeřazeno do výchovného ústavu.

V dětském domově se školou jsou děti rozdělovány do tzv. rodinných skupin, ty tvoří základní organizační jednotku, v dětském domově se školou je v jedné rodinné skupině nejméně 5 dětí a nejvíce 8, zpravidla různého věku a pohlaví. Sourozenci se zařazují do jedné rodinné skupiny; výjimečně je možné zařadit je do různých rodinných skupin, zejména z výchovných důvodů. V dětském domově se školou lze v jedné budově či ve více budovách v jednom areálu zřídit nejméně 2 a nejvíce 6 rodinných skupin. Děti se do rodinných skupin zařazují se zřetelem na jejich výchovné, vzdělávací a zdravotní potřeby.

Na jejich řádnou výchovu dohlíží pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, kteří vzdělávají a vychovávají děti a klienty v souladu s cíli výchovy a vzdělávání, stanovenými zákonem (č. 109/2002 Sb. v. z. p. p.) a dalšími právními předpisy. Mezi pedagogické pracovníky řadíme například: učitelé, vychovatelé, speciální pedagogy, psychology, pedagogy volného času, trenéry apod. Mezi nepedagogické pracovníky řadíme například: sociální pracovníky, účetní, kuchaře nebo údržbáře.

Nevíte si rady? Napište nám!