Diagnostické ústavy

Do diagnostických ústavů jsou umisťovány děti a mladiství na základě rozhodnutí soudu. Návrh na umístění mohou soudu podat jak rodiče či osoby odpovědné za výchovu, tak orgány sociálně právní ochrany dětí.

Diagnostický ústav je zařízení, které má několik základních funkcí. První z nich je funkce diagnostická. Spočívá v detailní diagnostice klienta v oblasti pedagogické a psychologické. Dalším úkolem diagnostického ústavu je vzdělávání klientů s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby – ne všechna zařízení přijímají děti, které již neplní povinnou školní docházku. V diagnostických ústavech je zpravidla zajišťována rovněž péče terapeutická a ústavy plní také funkci výchovnou a sociální.  Úkolem diagnostických ústavů je kromě zajišťování základních psychologických a fyzických potřeb dítěte především analyzovat problémy dítěte a vypracovat výchovná doporučení, která budou realizována v ústavu, do něhož bude dítě umístěno následně opět soudním rozhodnutím. Případně vydávat doporučení pro rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu, pokud institucionální výchova nařízena není.

Pobyt v diagnostickém ústavu by měl dle rezortní legislativy (ustanovení § 5 odst.6) zákona 109/2002 Sb. (o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů) trvat zpravidla 8 týdnů. Délka pobytu v diagnostickém ústavu nyní závisí na rychlosti rozhodování jednotlivých soudů a často danou hranici několikanásobně překračuje. V současné době, po zavedení nového občanského zákoníku (od 1.1.2014), umístění do konkrétního zařízení spadá výhradně do gesce soudů. Do jiných zařízení (dětského domova, dětského domova se školou, do výchovného ústavu nebo do střediska výchovné péče) mohou být děti a mladiství umístěni rovněž soudem i bez předcházející diagnostiky a pobytu v diagnostickému ústavu. Taková praxe, že dítě je umisťováno do dětského domova, dětského domova se školou nebo do výchovného ústavu až po provedené diagnostice a pobytu v diagnostickém ústavu,  byla (vyjma pobytů ve středisku výchovné péče) běžná do konce roku 2013. Pokud ale soud vydá nejprve pouze předběžné opatření, dítě je obvykle umístěno právě do diagnostického ústavu (v některých případech i do střediska výchovné péče). Jak již bylo uvedeno, v současnosti není výjimkou, že v diagnostickém ústavu, který ze své povahy nemá být primárně uzpůsoben k zajišťování dlouhodobé péče, vzdělávání ani dlouhodobou systematickou výchovnou práci s dětmi, zůstává dítě namísto osmi týdnů po dobu několika měsíců a v některých případech i déle.

Diagnostické ústavy se rovněž liší tím, jakému typu klientů poskytují svoji péči. Do dětských diagnostických ústavů jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky, diagnostické ústavy pro mládež pečují obvykle o starší klienty (max. do 19 let). Diagnostický ústav poskytuje krátkodobě péči klientům z jiných zařízení ústavní nebo ochranné výchovy, kteří byli na útěku, byli zachyceni  P ČR a předáni zpět do institucionální péče.

V diagnostických ústavech jsou zřizovány výchovné skupiny, zpravidla členěné podle pohlaví nebo věku. Při diagnostickém ústavu jsou pro děti zřizovány také školní třídy, v nichž probíhá příslušné vzdělávání. Pro děti s ukončenou povinnou školní docházkou jsou zřizovány takzvaně diagnostické třídy, ve kterých jsou připravovány na budoucí povolání. V diagnostických ústavech o děti a mladistvé pečují odborní denní a noční vychovatelé, asistenti pedagoga, učitelé a další pedagogičtí pracovníci zejména  speciální pedagogové etopedi,  psychologové a rovněž sociální pracovníci.

Důležitým úkolem diagnostického ústavu je spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a dalšími zařízeními ústavní a ochranné výchovy. Na základě komplexního posouzení stavu klienta, vypracovává diagnostický ústav diagnostickou zprávu s doporučením, jak dále postupovat. Soudu je poté předáváno doporučení, zda je pro dítě vhodné následné umístění do zařízení ústavní nebo ochranné výchovy, či svěření do péče rodičům nebo jiné odpovědné osoby.

Diagnostické ústavu plní ve vztahu k dalším zařízení institucionální péče také roli metodickou ve vztahu k dětským domovům, dětským domovům se školou nebo do výchovným ústavům v jejich obvodu působnosti.

Na území ČR se nachází tyto diagnostické ústavy:

Diagnostický ústav pro mládež
Lublaňská 33/1724
Praha 2
 

Zařízení pro děti - cizince, diagnostický ústav, SVP a ZŠ
Radlická 30
Praha 4

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna
Ústavní 9
Olomouc -Svatý Kopeček

Diagnostický ústav Brno, středisko výchovné péče a základní škola
Hlinky 140
Brno

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna
U Michelského lesa 222
Praha 2

Diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna
Homole 90
České Budějovice

Dětský diagnostický ústav, SVP, ZŠ a ŠJ
Říčařova 277
Hradec Králové

Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola
Škrobálkova 206/16
Ostrava – Kunčičky

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče
Na Dlouhé mezi 19
Praha 4

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna
Karlovarská 67
Plzeň

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola
U Opatrovny 444/3
Liberec

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna
Šunychl 463
Bohumín

Nevíte si rady? Napište nám!